Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cefnogi rhaglen newydd sy’n annog pobl ifanc i ddilyn gyrfaoedd mewn peirianneg

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Yr wythnos diwethaf, fe wnaeth prosiect Made Cymru Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ffurfio partneriaeth â Safran Seats, Coleg Caerdydd a’r Fro (CAVC) a’r Ymddiriedolaeth Datblygu Peirianneg (EDT) i gyflwyno’r rhaglen gyntaf yn Ne Cymru ar gyfer Gwobr y Cadetiaid Diwydiannol.

Annog pobl ifanc i ddilyn gyrfa mewn peirianneg a STEM

Cafodd y digwyddiad ei gydgysylltu gan Lysgennad Sgiliau Awyrofod Cymru, Vivienne Compton o Industry Learning Solutions Ltd. Bwriad y fenter yw ysbrydoli pobl ifanc 14-16 oed i ddilyn gyrfa mewn peirianneg a STEM trwy ddarparu bloc dysgu o dridiau. Mae’r rhaglen noddedig yn cynnwys diwrnod gyda chyflogwr, diwrnod gyda choleg (a gweithdy), a diwrnod o weithgareddau a sgyrsiau gyda phrifysgol.

Ynglŷn â Safran Seats, arweinydd yn y maes awyrofod

Mae Safran Seats yn arbenigo mewn seddi Dosbarth Cyntaf a Busnes ar gyfer awyrennau llydan. Ac yntau’n arweinydd y byd o ran cynhyrchu seddi i deithwyr a chriwiau caban, mae Safran Seats yn gweithio mewn partneriaeth â chwmnïau hedfan a gweithgynhyrchwyr awyrennau a hofrenyddion masnachol i gyflwyno atebion arloesol ac uchel eu gwerth i gwsmeriaid. Mae arbenigedd y cwmni’n cwmpasu cadwyn werth gyfan y cynnyrch, o ddylunio i gydosod ac ardystio. Mae miliwn o seddi a wnaed gan y cwmni yn cael eu defnyddio ledled y byd ar hyn o bryd.

Ynglŷn â rhaglen Gwobr y Cadetiaid Diwydiannol

Mae rhaglen Gwobr y Cadetiaid Diwydiannol yn cynnig cyfle i ddisgyblion ysgol gael cipolwg ar y sgiliau, yr wybodaeth, a’r profiad sy’n angenrheidiol ar gyfer gyrfa mewn peirianneg. Meddai Viv Compton, sydd wedi bod yn hyrwyddo’r rhaglen yng Nghymru: “Mae rhaglen Gwobr y Cadetiaid Diwydiannol yn cynnig cyfle i’r cyfranogwyr ddeall yn glir y llwybrau gyrfa tuag at beirianneg trwy brentisiaethau a graddau – wrth ennill cydnabyddiaeth ar gyfer eu CVs a’u ceisiadau am swyddi yn y dyfodol ar yr un pryd. Mae’n helpu pobl ifanc 14-16 oed i ddychmygu beth mae gyrfa mewn peirianneg yn ei olygu mewn gwirionedd – a sut i gyrraedd y fan honno. Rwy’n danbaid dros gyflwyno’r cyfle hwn i blant ysgol ledled Cymru, oherwydd rwy’n gwybod o brofiad uniongyrchol fod rhaglenni Gwobr Cadetiaid Diwydiannol yr Ymddiriedolaeth Datblygu Peirianneg a Llwybrau i STEM yn gweithio. Daeth fy merch yn brentis peirianneg yn 16 oed a dechreuodd ei siwrnai ar raglen fel hon pan oedd yn 14 oed. Mae hi’n brentis dylunio lefel 3 yn ei hail flwyddyn erbyn hyn ac yn ystyried gradd-brentisiaeth gyda Safran.

Ennyn diddordeb meddyliau ifanc mewn peirianneg a gwyddoniaeth

Fel rhan o raglen newydd yr Ymddiriedolaeth Datblygu Peirianneg yn Ne Cymru, ymwelodd y cyfranogwyr ag adeilad IQ y Brifysgol yn Abertawe, gan fwynhau amserlen lawn o weithgareddau, yn cynnwys sgyrsiau, gweithdai, a thaith o gwmpas y labordy roboteg.

Cafodd y cyfranogwyr gyfle hefyd i yrru efelychydd car rasio a darganfod y ffyrdd cyffrous y gellir cyflwyno graddau peirianneg trwy gyfuniad o gynnwys academaidd ac ymarferol. Roedd Uned Gradd-brentisiaethau Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wrth law i roi gwybodaeth ac i ateb cwestiynau am brentisiaethau peirianneg.

Mae’r wobr yn dangos ymrwymiad i beirianneg

Ar ôl cwblhau’r rhaglen dridiau, bydd disgyblion ysgol blwyddyn 10 ledled De Cymru wedi cyflawni Gwobr y Cadetiaid Diwydiannol, a fydd yn dangos eu hymrwymiad i beirianneg ac yn arddangos y profiad gwerthfawr a gawsant. Hefyd, cynhaliodd Coleg Caerdydd a’r Fro ddiwrnod yn ei Ganolfan Ryngwladol Hyfforddiant Awyrofod (ICAT), gan roi cyfle i ddarpar brentisiaid ddefnyddio’r efelychydd awyren a deall eu hopsiynau gyrfa’n well, a’r llwybrau tuag at eu cyflawni.

Canmoliaeth gan Lywodraeth Cymru

Yn ôl Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething: “Mae Gwobr y Cadetiaid Diwydiannol yn ffordd wych o ddod ag arfer peirianneg o’r byd go iawn i fyfyrwyr a chynnig profiad uniongyrchol o’r hyn sydd ei angen ar gyfer gyrfa o fewn STEM. Mae sicrhau bod gennym ddysgwyr medrus yn y meysydd hyn yn hanfodol i’n rhagolygon economaidd yma yng Nghymru – a hefyd er mwyn gwneud Cymru yn wlad lle mae mwy o bobl ifanc yn teimlo’n hyderus wrth gynllunio eu dyfodol.”

Barn rhanddeiliad allweddol

Medd Ellen Pugsley, Arweinydd Rhaglenni Unigol yn yr Ymddiriedolaeth Datblygu Peirianneg: “Mae’n wirioneddol wefreiddiol pan fydd gweithgynhyrchydd, coleg a phrifysgol o Gymru yn dod at ei gilydd i greu cyfle mor arbennig. Bydd y cyfranogwyr ifanc yn cael profiad uniongyrchol o’r technolegau arloesol sy’n flaenllaw ym maes peirianneg. Yn ogystal, mae’n fanteisiol iawn iddynt gael cipolwg ar y llwybrau gyrfa amrywiol sydd ar gael iddynt, fel gradd-brentisiaethau. Nid yw ysgolion fel arfer yn cynnig y profiad hwn, a gall newid bywydau.”

Yn ôl Abi Summerfield, Uwch Ddarlithydd, Peirianneg Modurol a Chwaraeon Modur: “Pleser i Ysgol Beirianneg Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant oedd cael croesawu’r dysgwyr ifanc hyn i’n campws pwrpasol ddydd Mercher. Mae’n hanfodol ein bod yn ennyn diddordeb pobl ifanc mewn STEM yn gynnar yn ystod eu haddysg fel y gallwn eu denu i yrfa mewn Peirianneg. Mae gan yr adran hanes hir o greu graddedigion llwyddiannus iawn trwy gyflwyno hanfodion peirianneg draddodiadol trwy gyfrwng rhaglenni cyffrous fel y gwelir yn ein cyrsiau Peirianneg Ynni ac Amgylcheddol, Chwaraeon Modur a Beiciau Modur.”

Medd Lisa Lucas, Pennaeth MADE Cymru, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: “Pleser mawr i ni yw cefnogi un o ddigwyddiadau Gwobr y Cadetiaid Diwydiannol. Mae ein rhaglen MADE Cymru wedi ymrwymo i uwchsgilio gweithgynhyrchwyr yng Nghymru, a thrwy hynny ysgogi twf economaidd yn y sector. Gan fod peirianneg a gweithgynhyrchu yn elfennau canolog o economi Cymru, rydym yn ymfalchïo mewn bod yn rhan o ddigwyddiad sy’n ceisio annog a denu’r genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol ifanc i’r diwydiannau ffyniannus hyn. Mae ein tîm wedi ymrwymo i ehangu’r dewisiadau gyrfa hyn a hybu eu ffyniant i’r eithaf.”

Rhaglen a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru yw MADE Cymru, ac fe’i cyflwynir gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Ei bwriad yw uwchsgilio gweithgynhyrchwyr yng Nghymru, gan ysgogi twf economaidd yn y sector.

Elusen yn y DU yw’r Ymddiriedolaeth Datblygu Peirianneg. Mae’n canolbwyntio ar helpu pobl ifanc i feithrin eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o yrfaoedd STEM ac mae’n gweithio gyda byd diwydiant, prifysgolion a cholegau ledled y DU. Mae’n cynnig gwobrau Efydd, Arian ac Aur fel rhan o Wobr y Cadetiaid Diwydiannol.