Hwb rhyddhad treth i fusnesau sy’n ymgymryd ag Ymchwil a Datblygu

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Nid yw llawer o’r busnesau yr ydym yn gweithio gyda hwy yn ymwybodol y gallant hawlio rhyddhad treth neu gredydau treth ar eu gwaith Ymchwil a Datblygu (R&D). Mae’n fantais ariannol sy’n cyfrannu at yr hwb economaidd y gall R&D ei gynnig i fusnes. Hawliwyd £5.3 biliwn yn 2018-2019, ac roedd 24% ohono’n dod o’r sector gweithgynhyrchu. Ers dechrau’r rhyddhad treth yn 2000, mae £33.3 biliwn wedi’i hawlio (ffynhonnell). Mae’r rhain yn symiau sylweddol sy’n gallu gwneud gwaith R&D yn gynnig mwy deniadol.

Y brif her wrth hawlio credydau neu ryddhad treth R&D yw deall Canllawiau Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi a sut y gellir cymhwyso’r rhain i weithgynhyrchu (neu unrhyw sector arall) a hefyd yn dibynnu ar ba faes y mae’r R&D yn berthnasol iddo e.e. technoleg neu wyddoniaeth. Mae sefydliadau’n tueddu i gymhwyso eu diffiniadau eu hunain o R&D a gall y rhain yn aml fod yn wahanol i ganllawiau Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Gall y canllawiau helpu sefydliadau i sefydlu’r pa waith R&D y gellir hawlio amdano a sut i gasglu’r costau cymhwyso ond yn aml mae dryswch ynghylch manylion penodol – sef pam mae llawer o sefydliadau’n colli’r budd-daliadau llawn y mae ganddynt hawl iddynt.

Mae MADE Cymru wedi ymgorffori sesiwn newydd i’n modiwl cyllid ar gyfer y cwrs Uwchsgilio ar gyfer Diwydiant 4.0 i sicrhau bod y sefydliadau rydym yn gweithio gyda nhw yn gwbl ymwybodol o’r ddeddfwriaeth hon.

Buom yn siarad â Dr Simon Ball sy’n gweithio i RandDTax, cwmni sydd wedi helpu 1,300 o fusnesau i hawlio dros £150 miliwn mewn budd-daliadau ers 2012, “Mae Credydau Treth R&D neu Ryddhad Treth R&D yn galluogi cwmnïau naill ai i adennill treth a delir, lleihau’r dreth a delir, neu yn achos cwmnïau sy’n gwneud colled, i ildio colledion yn gyfnewid am gredydau treth. Ar lefel syml maent yn dod â chwistrelliad arian parod ar gyfer gwaith R&D sydd wedi’i wneud eisoes. Mae peidio â hawlio yn golygu efallai na fydd gwerth cudd yn eich busnes yn cael ei gydnabod. Gellir gwneud hawliad unrhyw le y ceir arloesedd – mae’n werth edrych i weld a allech wneud hawliad. Cysylltwch â ni am asesiad AM DDIM am ragor o fanylion.”

Meddai Lisa Lucas, MADE Cymru, “Drwy gymryd rhan yn ein rhaglen Peirianneg Dylunio Uwch, gallwch elwa o gefnogaeth ac arbenigedd ein tîm, sy’n defnyddio eu gwybodaeth a’u profiad i gynnig ystod eang o ddulliau a thechnolegau a allai eich helpu i ddod â’ch prototeip neu gysyniad yn fyw. Byddwn yn gweithio gyda chi i archwilio sut y gallai technolegau uwch, deunyddiau, offer a thechnegau newydd wneud y gorau o’ch cynhyrchion a chynyddu effeithlonrwydd yn eich prosesau gweithgynhyrchu. Mae ffocws ADE ar gydweithredu R&D hefyd yn fudd-dal treth posibl ac yn gam ychwanegol o ran diogelu’r sefydliad yn y dyfodol.”

Cysylltwch â ni ar 01792 481199 neu [email protected] i gael gwybod mwy. Neu llenwch y ffurflen gysylltu isod.

Cyfres o raglenni yw MADE Cymru sydd wedi’u cynllunio i lywio sefydliadau drwy’r rhaglen Diwydiant 4.0 drwy ymchwil a datblygu cydweithredol ac uwchsgilio. Mae wedi’i hariannu’n rhannol/llawn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop/Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Wedi’i ddarparu gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.