Sarah Whittle, Blake Morgan LLP – Rôl Eiddo Deallusol mewn Datblygu Cynnyrch Newydd

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

I unrhyw gwmni, gallai creu a marchnata cynnyrch neu wasanaeth newydd heb ystyried Eiddo Deallusol arwain at y diffyg diogelwch cyfreithiol sydd ei angen ar gyfer rhai o asedau mwyaf y cwmni – ei syniadau.

Mae diogelu ein nodau masnach, patentau, hawlfraint, gwybodaeth gyfrinachol, hawliau cronfa ddata, hawliau dylunio a gwybodaeth wedi dod yn agwedd bwysig iawn ar arloesi – ac felly hefyd y mae sicrhau nad ydym yn torri hawliau eiddo deallusol pobl eraill.

Er mwyn rhoi gwell dealltwriaeth i ni o’r pwnc diddorol a chymhleth hwn rydym yn hapus iawn i groesawu Sarah Whittle i ddosbarth rheoli arloesedd dydd Gwener. Fel Uwch Gydymaith yn Nhîm Ymgyfreitha a Datrys Anghydfodau Caerdydd gyda Blake Morgan LLP mae gan Sarah brofiad helaeth o gynghori cleientiaid y sector cyhoeddus a chleientiaid preifat ar ystod eang o anghydfodau ynghylch cyfraith fasnachol a chyfraith gyhoeddus, yn enwedig anghydfodau ynghylch hawliau eiddo deallusol.

Mae Sarah wedi cynghori cleientiaid yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat ynghylch diogelu a gorfodi eu hawliau eiddo deallusol, boed wedi’u cofrestru neu heb eu cofrestru. Mae gan Sarah brofiad o ddelio â materion sy’n ymwneud â nodau masnach, patentau, hawlfraint, gwybodaeth gyfrinachol, hawliau cronfa ddata, hawliau dylunio a gwybodaeth am y meysydd hyn hefyd.

Mae uchafbwyntiau ei gwaith yn cynnwys cynrychioli cwmni cosmetig mawr mewn perthynas â hawliad o dan y Gyfarwyddeb Hysbysebu Cymharol, cynghori arweinydd marchnad y DU wrth weithgynhyrchu a dosbarthu cynhyrchion awyru sy’n ymwneud â thor-batentau a chynghori cwmni dylunio newydd yn y DU ynghylch diogelu a cham-fanteisio ar batentau a dylunio.

Dysgwch am ein cyrsiau Rheoli Arloesedd MADE Cymru.

Mae’r newidiadau y mae Arloesi’n eu cael ar strategaeth, strwythur, diwylliant a galluoedd unrhyw gwmni wedi cael cryn sylw. I fusnesau yng Nghymru, dyma’r amser i fynd i’r afael â’n gwaith rheoli arloesedd. Rydym yn cynnig dau opsiwn cwrs hyblyg ac ar-lein (y ddau wedi’u hardystio gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant):

Wedi’u hariannu’n llawn ar gyfer busnesau cymwys.

Llenwch y ffurflen GYSWLLT isod i gael mwy o wybodaeth.

Cyfres o raglenni yw MADE Cymru sydd wedi’u cynllunio i lywio sefydliadau drwy’r rhaglen Diwydiant 4.0 drwy ymchwil a datblygu cydweithredol ac uwchsgilio. Mae wedi’i hariannu’n rhannol/llawn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop/Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Cyflwynir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant