Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Yn ogystal â bod o fudd i gwmnïau a’u gweithluoedd, mae’r cynllun yn fuddsoddiad yn nyfodol gweithgynhyrchu yng Nghymru. Mae ein rhaglen yn galluogi busnesau yng Nghymru i fanteisio ar dechnolegau newydd ac uwch fel gweithgynhyrchu ychwanegion (argraffu 3D) sydd ar gael o ganlyniad i Ddiwydiant 4.0

Ein proses

Mae tri chyfnod allweddol yn y rhaglen ADE. Dyma sut mae’n gweithio.

Cam 1

CWMPASU’R PROSIECT

Mae’r cam cyntaf yn cynnwys edrych yn fanwl ar eich busnes, gan ddadansoddi lle y gellid cyflwyno technolegau uwch i gynyddu effeithlonrwydd neu wella ansawdd cynnyrch. Rydym yn asesu a fydd eich cwmni’n gallu manteisio’n llawn ar Beirianneg Dylunio Uwch – os oes opsiynau mwy addas ar gael i chi, byddwn yn eich cyfeirio at y rhain. Os ydyn ni’n nodi rhywbeth y gallwn eich helpu ag ef, byddwn yn gweithio gyda’n gilydd i ddiffinio cwmpas y prosiect, gan sicrhau ein bod yn mynd ati i ymchwilio a datblygu mewn ffordd sy’n addas i’ch cwmni.

arrow
Cam 2

YMCHWIL A DATBLYGU

Mae’r ail gam yn adeiladu ar y cwmpas a ddiffiniwyd gennym yng ngham 1, gan ymchwilio a datblygu prototeip. Drwy ddefnyddio’r technolegau uwch sydd ar gael yn ein canolfan Ymchwil a Datblygu, byddwn yn gweithio gyda chi i archwilio sut y gallai deunyddiau, offer a thechnegau newydd gael effaith gadarnhaol ar eich busnes a chynyddu effeithlonrwydd yn eich proses weithgynhyrchu. Yn dibynnu ar natur y prosiect gallai’r cam hwn gymryd rhwng chwe wythnos a chwe mis i’w gwblhau a bydd gan gwmnïau prototeip ffisegol.

arrow
Cam 3

GWEITHREDU

Wrth aros am ganlyniad y ddau gam cyntaf, a chanfyddiadau eich prosiect prototeip, gallwn hefyd eich helpu i wneud newidiadau cadarnhaol a pharhaol yn eich busnes. Yng ngham 3 gallwn gydweithio â chi i weithredu’r dechnoleg, y broses neu’r cynnyrch newydd yn ateb masnachol hyfyw. Gallwn eich cefnogi i gael gafael ar y cyllid sydd ei angen arnoch, cyrchu/cynghori ar dechnolegau neu eich cyflwyno i bartneriaid a all helpu i ddod â thechnolegau uwch i’ch proses weithgynhyrchu.

A yw fy musnes yn gymwys ar gyfer ADE?

Mae ymgeiswyr delfrydol ar gyfer ein rhaglen Peirianneg Dylunio Uwch yn cynnwys cwmnïau bach a chanolig eu maint yng Nghymru sydd eisoes yn cynhyrchu cynhyrchion llwyddiannus ac sy’n agored i archwilio technolegau, cynhyrchion a phrosesau newydd.

Proses gydweithredol yw ADE. Er nad oes arnom angen cyfraniad ariannol gan gwmnïau sy’n cymryd rhan, rydym yn disgwyl buddsoddiad o ran amser ac ymdrech – mae eich cyfranogiad a’ch mewnbwn yn rhywbeth sydd yn hynod werthfawr ac fe’i defnyddir hefyd fel tystiolaeth wrth gyfateb ein cyllid â busnesau.

Fel rhaglen a ariennir gan yr UE, rydym yn ofalus i ddewis cwmnïau a fydd yn elwa’n wirioneddol o weithio gyda ni yn unig. Fodd bynnag, rydym bob amser yn agored i ymholiadau newydd – hyd yn oed os gwelwn nad ydych yn gymwys, byddwn yn gwneud ein gorau i’ch cyfeirio at gyfle a allai helpu eich busnes i fanteisio ar dechnolegau gweithgynhyrchu uwch.

Lawrlwythwch gopi o’r cynllun sy’n cael ei gofrestru gyda’r Comisiwn Ewropeaidd ar hyn o bryd:

LAWRLWYTHO’R CYNLLUN

Mae cael mynediad i’r lefel hon o gymorth ac arbenigedd yn arbennig o bwysig yn y cyfnod heriol hwn. Yn Eddyfi Technology rydym wedi ein lleoli ein hunain i ddiogelu’r busnes yn ystod y pwysau economaidd presennol ac rydym yn canolbwyntio ar weithgareddau datblygu, fel ein bod yn dod allan o’r argyfwng hwn gyda phortffolio cynnyrch cryfach. Mae’r prosiect hwn yn bwysig iawn i’n busnes yn y dyfodol ac rydym yn llawn cyffro am ddarparu ateb i un o’r prif fygythiadau uniondeb o fewn diwydiant ar hyn o bryd.

Stuart Kenny, Rheolwr Cyffredinol, Eddyfi Technologies

Taflen Wybodaeth

PEIRIANNEG DYLUNIO UWCH TROSOLWG

LAWRLWYTHO

Newyddion a Digwyddiadau

CLICIWCH YMA AM NEWYDDION
A DIGWYDDIADAU DIWEDDARAF
MADE CYMRU

DARLLEN MWY

Cwestiynau Cyffredin

CLICIWCH YMA AM GWESTIYNAU
CYFFREDIN

DYSGU MWY

Siaradwch â ni

P’un a ydych yn gwybod mai ADE yw’r llwybr cywir i chi neu eich bod yn dal i ystyried eich opsiynau, cysylltwch â ni. Gall ein tîm eich helpu i ddod o hyd i’r ffordd orau o groesawu prosesau gweithgynhyrchu uwch yn eich busnes.