Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Ein rhaglen

Ni ddylid byth gadw arloesedd i un adran o gwmni gweithgynhyrchu. Er mwyn i fusnesau ffynnu, mae angen diwylliant cryf o arloesi ym mhob rôl, o beirianneg a logisteg i farchnata a chyllid. Gyda’r rhan fwyaf o’n myfyrwyr eisoes yn weithgar mewn rolau mewn busnesau a sefydliadau yng Nghymru, rydym wedi cynllunio ein rhaglen i fod yn hyblyg ac yn addasadwy i ddiwallu anghenion cyflogwyr.

Rydym yn cynnig dau amrywiad o’r cwrs Meistr mewn Arloesedd Rhyngwladol: cwrs MSc cyflawn dwy flynedd a hanner i’r rhai sydd wedi ymrwymo i ennill cymhwyster meistr llawn, a chwrs byrrach 32 wythnos sy’n cyddwyso’r wybodaeth ymarferol bwysicaf yn ddau fodiwl.

Gwella Busnes gyda Rheoli Arloesedd
(Tystysgrif 40 credyd Lefel 6/7*)

Yn y rhaglen 32 wythnos hon, bydd myfyrwyr yn cwblhau dau fodiwl: Cyflwyniad i Arloesi a Rheoli Datblygu Cynnyrch Newydd. Bydd gan raddedigion ddealltwriaeth drylwyr ac ymarferol o sut y gellir cymhwyso arloesedd i bob agwedd ar fusnes modern.

*Holwch ni am ba lefel rydych chi’n gymwys ar ei chyfer (mae cyfyngiadau daearyddol yn berthnasol).

Rheoli Arloesedd Rhyngwladol
(MSc Lefel 7)

Mae ein rhaglen Meistr lawn yn addas i fyfyrwyr sy’n awyddus i ennill cymhwyster academaidd cyflawn. Mae’r cwrs dwy flynedd a hanner hwn yn cynnwys modiwlau ar fethodolegau ymchwil, cyllid a chynllunio a thraethawd, ochr yn ochr â’r ddau fodiwl a geir ar ein rhaglen Gwella Busnes fyrrach.

A yw’r cwrs Rheoli Arloesedd yn addas i mi?

Ydych chi’n gweithio i gwmni gweithgynhyrchu yng Nghymru? A ydych eisiau datblygu eich gyrfa drwy ddysgu hanfodion arloesi ar raglen gefnogol sydd wedi’i hariannu’n llawn? Efallai mai cwrs Rheoli Arloesedd yw’r ateb.

Rheoli Arloesedd gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop ac fe’i darperir gan PCYDDS

Jo Ashburner
Myfyriwr Rheoli Arloesedd MSc MADE Cymru
Hélène Cheung 
Myfyriwr Rheoli Arloesedd MSc MADE Cymru

Roedd y gymysgedd o theori ac elfennau ymarferol o sut i reoli arloesedd yn gwneud y cwrs yn hygyrch iawn ar lefel bersonol – ac yn cyflwyno posibiliadau newydd ar unwaith ar gyfer cymhwyso’r wybodaeth yn uniongyrchol i’r Cwmni. O ganlyniad, roedd hyn yn annog llif newydd o optimistiaeth i symud Arloesedd o fewn y Cwmni i’r lefel nesaf.

Jon Jolley, Rheolwr Gyfarwyddwr, SRM Engineering Ltd

Lawrlwythwch gopi o’r cynllun sy’n cael ei gofrestru gyda’r Comisiwn Ewropeaidd ar hyn o bryd:

LAWRLWYTHO’R CYNLLUN

Taflen Wybodaeth

GWELLA BUSNES GYDA RHEOLI ARLOESEDD
(TYSTYSGRIF 40 CREDYD LEFEL 6/7*)

*Holwch ni am ba lefel rydych chi’n gymwys ar ei chyfer (mae cyfyngiadau daearyddol yn berthnasol).

LAWRLWYTHO

Ar-lein o
10 Mehefin 2022 (rhan-amser)

GWELLA BUSNES GYDA RHEOLI ARLOESEDD
(TYSTYSGRIF 40 CREDYD LEFEL 6/7*)

CYSYLLTWCH ag aelod o’r tîm cyn cofrestru
*Holwch ni am ba lefel rydych chi’n gymwys ar ei chyfer (mae cyfyngiadau daearyddol yn berthnasol).

GWNEWCH GAIS NAWR

Taflen Wybodaeth

Cyflwyniad i Ddiwydiant 4.0
Diwydiant 4.0 Uwch
Dylunio ar gyfer Diwydiant 4.0

GWEITHGYNHYRCHU UWCH DIWYDIANT 4.0
(MSC LEFEL 7)

LAWRLWYTHO

Ar-lein o
10 Mehefin 2022 (rhan-amser)

Cyflwyniad i Ddiwydiant 4.0
Diwydiant 4.0 Uwch
Dylunio ar gyfer Diwydiant 4.0

GWEITHGYNHYRCHU UWCH DIWYDIANT 4.0
(MSC LEFEL 7)

GWNEWCH GAIS NAWR

CWESTIYNAU CYFFREDIN

CLICIWCH YMA AM
GWESTIYNAU CYFFREDIN

DYSGU MWY

Eisoes yn cymryd rhan yn y cwrs Meistr Arloesi Rhyngwladol?

MYNEDIAD I AMGYLCHEDD DYSGU RHITHWIR PCYDDS

MYNEDIAD

Newyddion a Digwyddiadau

CLICIWCH YMA AM NEWYDDION A DIGWYDDIADAU
DIWEDDARAF MADE CYMRU

DARLLEN MWY

Siaradwch â ni

I ddysgu mwy am ein gradd Meistr mewn Arloesedd Rhyngwladol neu unrhyw un o’r rhaglenni a gynigir gan MADE Cymru, cysylltwch heddiw.