MADE Cymru – Cyfres Gweminarau Hydref 2020

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Fel rhan o ymrwymiad parhaus MADE Cymru i hybu gweithgynhyrchu yng Nghymru, rydym wedi trefnu tair gweminar a gyflwynir gan ein tîm o arbenigwyr diwydiant. Maen nhw’n rhad ac am ddim i’w mynychu, cofrestrwch ymlaen llaw drwy ddilyn y dolenni isod.


9:30am-10:30am, 11 Tachwedd

‘Gwelliant Parhaus gyda thechnoleg Diwydiant 4.0’

Mae llawer o sôn am Ddiwydiant 4.0 a’i dechnolegau, ond sut y gall y rhain helpu yn ein taith Gwelliant Parhaus? Bydd y weminar hon yn archwilio’r cyfleoedd hyn ac yn trafod sut y gallant gael effaith gadarnhaol arnoch chi a’ch sefydliad.

I ni, mae’r offer digidol newydd hyn yn ategu’r hyn rydym yn ei wybod a’i ymarfer o ran Meddwl Darbodus (Lean Thinking) a Chwe Sigma (Six Sigma) ac yn rhoi mwy o offer i ni yn ein pecyn offer i helpu i ymateb i’r heriau sy’n wynebu ein diwydiannau. Sut rydym yn gwybod pryd a ble y gallem fod yn defnyddio technolegau Diwydiant 4.0, i roi gwelliannau dilys inni o ran cynhyrchiant?

Ymunwch â thîm MADE Cymru yn y weminar fer hon i weld sut y gallwn ddatblygu’r syniadau, yr offer a’r technegau hyn er budd eich sefydliad chi a’n teithiau Gwelliant Parhaus fel na fyddwn byth yn rhoi’r gorau i wella.


9:30am-10:30am, 25 Tachwedd

‘Gwireddu Syniadau a Rheoli Arloesedd’

Mae technolegau ychwanegol o fudd mawr i weithgynhyrchu. Bydd y weminar hon yn rhoi trosolwg o weithgynhyrchu ychwanegol a phrosesau ymhellach i lawr y gadwyn gyflenwi a sut y gallech chi eu defnyddio wrth ddatblygu cynnyrch a phrosesau newydd.

Mae Covid 19 a’r effeithiau y mae’n eu cael ar ein bywydau personol ac yn y gwaith wedi bod yn hollbresennol ers dechrau’r gwanwyn – ac mae’n debygol o barhau felly am beth amser i ddod. Felly ni ellir ystyried bod yn ‘arloesol’ mwyach fel ychwanegiad dewisol i weithgarwch cwmni, rhaid i arloesi fod yn flaenoriaeth ac wrth wraidd unrhyw sefydliad sydd am sicrhau busnes parhaus.

Felly, er mwyn i’n cwmnïau oroesi’r sefyllfa hon – ac yna ffynnu, bydd angen iddynt fod yn rhagweithiol wrth gasglu syniadau – ac yna cael y ‘wybodaeth’ i reoli’r datblygiadau arloesol posibl a allai wneud y gwahaniaeth rhwng llwyddo neu fethu.

Ymunwch â ni ar gyfer y seminar hwn lle bydd Alan Mumby, ein harbenigwr Rheoli Arloesedd a Datblygu Cynnyrch Newydd (a darlithydd) yn trafod rhai o’r ffactorau pwysicaf pan fydd eich cwmni’n ceisio cipio syniadau ac yna rheoli’r datblygiadau arloesol masnachol hyfyw.

Pwy ddylai fynychu? Dylunwyr, Marchnata, Rheolwyr NPD, Peirianwyr, Rheolwyr Cyllid, Rheolwyr Adnoddau Dynol, Ymchwil a Datblygu Seiliedig ar Wyddoniaeth …. neu unrhyw weithiwr proffesiynol sydd â diddordeb yn llwyddiant eu busnes…..


9:30am-10:30am, 15 Rhagfyr

‘Gweithgynhyrchu ychwanegol a’i fanteision di-ben-draw’

Gall datblygu cynhyrchion, prosesau a phrototeipiau fod yn broses hir a chymhleth. Ymunwch â’n gweminar a manteisiwch ar gefnogaeth ac arbenigedd ein tîm.

Rydym yn defnyddio ein gwybodaeth a’n profiad i gynnig ystod eang o ddulliau a thechnolegau a allai eich helpu i ddod â phrototeip neu gysyniad yn fyw. Mae’r tîm yn gweithio gyda gweithgynhyrchwyr i archwilio sut y gallai technolegau uwch, deunyddiau, offer a thechnegau newydd wneud y gorau o gynhyrchion a chynyddu effeithlonrwydd yn y prosesau gweithgynhyrchu.

Bydd y weminar hon yn cynnwys taith rithwir a throsolwg gan ein Canolfan Gweithgynhyrchu Arloesol ac Arbrofol (CBM), lle mae ein tîm yn hyfforddi gweithwyr gweithgynhyrchu proffesiynol i fanteisio ar dechnolegau cynhyrchu fel argraffu 3D, mowldio drwy chwistrellu a chastio gwactod.

Dilynir hyn gan ddwy drafodaeth fer:

‘Deall manteision a chyfyngiadau: cyflwyniad i weithgynhyrchu ychwanegion a phrosesau/ceisiadau i lawr y gadwyn gyflenwi’

‘Astudiaethau achos: dyluniadau cynhyrchu sy’n gyrru effeithlonrwydd, prototeipio ychwanegol nid yn unig ar gyfer cynhyrchu ychwanegion’

Bydd cyfle hefyd i drafod cynhyrchion a phrosiectau gyda’r tîm.


Cyflwynir y gweminarau hyn gan MADE Cymru, cyfres o raglenni sydd wedi’u cynllunio i lywio sefydliadau drwy Ddiwydiant 4.0 drwy ymchwil a datblygu cydweithredol ac uwchsgilio. Wedi’i ariannu’n rhannol/llawn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop/Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Cyflwynir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cysylltwch heddiw i ddarganfod sut y gall MADE Cymru gefnogi eich busnes. Ffoniwch 01792 481199, e-bostiwch [email protected]