Diwrnod Rhyngwladol Merched mewn Peirianneg – Sesiwn Holi ac Ateb gyda Louise Evans, GSM Automotive

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Mae 23 Mehefin yn Ddiwrnod Rhyngwladol Merched mewn Peirianneg (#INWED), diwrnod lle rydyn ni’n dathlu’r gwaith anhygoel y mae peirianwyr benywaidd ledled y byd yn ei wneud. Lansiwyd y diwrnod yn y DU yn 2014 fel ymgyrch genedlaethol gan Gymdeithas Peirianneg y Merched. Ers hynny, mae INWED wedi tyfu’n aruthrol, gan dderbyn nawdd UNESCO yn 2016 a throi’n wirioneddol fyd-eang y flwyddyn ganlynol.

To mark this important day, we interviewed Louise EI nodi’r diwrnod pwysig hwn, fe wnaethom ni gyfweld â Louise Evans, Rheolwr Dylunio Mecanyddol yn GSM Automotive Ltd, am ei phrofiadau fel peiriannydd benywaidd.

Beth mae eich rôl yn ei gynnwys yn GSM Automotive Ltd?

Mae fy rôl fel Rheolwr Peirianneg Fecanyddol yn cynnwys rheoli fy nhîm o beirianwyr a sicrhau bod y cynnyrch yn cael ei ddarparu’n brydlon ac yn bodloni gofynion GSM a chwsmeriaid. Nid oes dau ddiwrnod yr un fath ym maes peirianneg. Rwy’n dal i ymwneud ag agwedd ddylunio ein cynnyrch er bod fy nghyfrifoldebau wedi tyfu. Mae peirianneg fodurol yn gofyn am sylw da i fanylion, rhyngweithio â chwsmeriaid a’r gallu i ddylunio cynhyrchion i gyrraedd targedau masnachol anodd. 

 Ar A oes llawer o ferched yn eich sefydliad – mewn rolau tebyg? 

Mae gan GSM ferched mewn swyddi rheoli mewn adrannau eraill. O fewn peirianneg cynnyrch mae gennym bedwar peiriannydd benywaidd gan gynnwys fi fy hun. Pan ddechreuais fy ngyrfa dros 20 mlynedd yn ôl, fi oedd yr unig beiriannydd benywaidd mewn swyddfa gyda 30 a mwy o beirianwyr gwrywaidd felly mae pethau’n sicr yn newid o fewn diwydiant. 

Pa mor hir ydych chi wedi gweithio yno a beth oeddech chi’n ei wneud cyn hynny?

Rydw i wedi bod gyda GSM ers dros 6 blynedd (7 mlynedd ym mis Rhagfyr). Mae fy ngyrfa wedi bod yn eithaf amrywiol ond bob amser yn gysylltiedig â dylunio. Dechreuais fel prentis swyddfa arlunio mewn cwmni peirianneg bach yn cynhyrchu ffitiadau siop. Cefais gyfle i ddilyn cwrs Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) yn ystod fy mhrentisiaeth ac fe’i cwblheais yn llwyddiannus. Tua blwyddyn yn ddiweddarach, fe wnes i gais am rôl yn Borgwarner TTS fel peiriannydd dylunio ac fe gyflwynodd hynny fi i fyd modurol. Ar ôl 7 mlynedd yn Borgwarner, cymerais rôl fel Uwch Beiriannydd Dylunio Mecanyddol yn Linde HTD yn arwain tîm o beirianwyr oedd yn dylunio tryciau fforch godi. O Linde symudais i GSM fel Peiriannydd Cynnyrch. Cefais fy nyrchafu’n Uwch Beiriannydd Cynnyrch yna unwaith eto i fod yn Rheolwr Dylunio Mecanyddol. 

Beth wnaeth i chi benderfynu astudio dylunio a pheirianneg fecanyddol yng Ngholeg Castell-nedd Port Talbot a chyn hynny, Coleg Aberdâr?

I’ve always enjoyed taking things apart and finding out how they work so engineering was my natural vocation. I felt that a practical qualification mRydw i bob amser wedi mwynhau tynnu pethau oddi wrth ei gilydd a darganfod sut maen nhw’n gweithio, felly peirianneg oedd fy ngalwedigaeth naturiol. Roeddwn i’n teimlo bod cymhwyster ymarferol yn fwy addas i’m harddull ddysgu yn hytrach na dilyn y llwybr Safon Uwch. Yng ngholeg Castell-nedd, dim ond fi ac un ferch arall oedd (rydw i’n dal i gadw mewn cysylltiad â hi) ac yn ystod fy nghyfnod yn Aberdâr dim ond fi fy hun oedd, ond roedd hynny beth amser yn ôl. Byddwn i’n hoffi meddwl bod mwy o ferched yn dewis peirianneg fel gyrfa nawr. Pan oeddwn i yn yr ysgol uwchradd, dydw i ddim yn credu bod y llwybr at beirianneg yn ddewis go iawn.

Ydych chi wedi ei chael hi’n anodd bod yn ferch yn eich maes gwaith?

IRydw i wedi gweld dros y blynyddoedd nad yw pobl yn gwrando cystal ar syniad/llais/barn merch ag ar gydweithwyr gwrywaidd. O fewn yr adran beirianneg mae pawb yn cael eu trin yn gyfartal, ac mae eich cynigion dylunio yn cael eu cymryd ar sail teilyngdod.  

Ydych chi’n meddwl bod cyfleoedd i ferched mewn pynciau STEM wedi newid – a yw mwy o ferched yn eu dewis?

Ydynt, ond yn araf iawn. Mae’r DU ar ei hôl hi o’i chymharu â gwledydd America ac Ewrop o ran cael merched i bynciau STEM. Mae angen cyflwyno peirianneg i ysgolion fel y gall hyn annog plant i archwilio’r gwahanol fathau o yrfaoedd peirianneg sydd ar gael. Mae peirianneg yn dal i gael ei ystyried gan fwyafrif y boblogaeth fel rôl yn trwsio nwyddau gwynion. Mae hyn yn gwbl wahanol i wledydd Ewrop lle mae peirianneg yn gyfartal â bod yn feddyg. 

Beth am y cydbwysedd cartref/gwaith? Ydych chi’n meddwl bod merched yn wynebu mwy o heriau na dynion?

For me it’s ok as I don’t have any children but I can imagine if I did, then it I mi, mae’n iawn gan nad oes gen i unrhyw blant ond gallaf ddychmygu pe bai gen i, yna byddai’n anoddach. Mae GSM wedi cefnogi un o’m cydweithwyr benywaidd drwy ganiatáu iddi weithio wythnos waith fyrrach fel y gall rannu gofal plant gyda’i phartner. 

Beth hoffech chi ei weld yn digwydd yn eich diwydiant i’w wneud yn fwy cynhwysol i ferched?

Hoffwn weld mwy o beirianwyr benywaidd da yn dod drwodd ac yn cael eu dyrchafu ar sail teilyngdod.

Beth yw eich cynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Rydw i am barhau i dyfu a datblygu fel peiriannydd a rheolwr.  Byddwn wrth fy modd yn cael awdurdod llawn dros adran beirianneg yn y dyfodol. 

Beth yw eich diddordebau y tu allan i’r gwaith?

I like to keep fit by playing squash, tennis and badminton. I also like to cycle Rwy’n hoffi cadw’n heini drwy chwarae sboncen, tennis a badminton. Rydw i hefyd yn hoffi beicio a cherdded pan fydd y tywydd yn caniatáu. Rwy’n ddilynwr brwd tîm rygbi Cymru (rwy’n credu bod hynny’n wir am 99.9% o boblogaeth Cymru) er mawr annifyrrwch i’m partner o Loegr! Rydw i hefyd yn hoffi teithio a phrofi diwylliannau eraill.    

Mae MADE Cymru ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ymdrechu i ddathlu cydraddoldeb mewn peirianneg a gweithgynhyrchu (mae 50% o dîm MADE Cymru yn ferched!). Rydym am i ferched gyflawni eu potensial fel peirianwyr drwy sicrhau bod ein holl gyrsiau ar-lein ac yn hyblyg ac y gellir eu hastudio o amgylch ymrwymiadau eraill. Rydym yn gweithio gyda sefydliadau eraill fel Chwarae Teg i hyrwyddo amrywiaeth a chydraddoldeb rhywedd yn y gweithle.

Ariennir MADE Cymru gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop / Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru ac fe’i darperir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae ganddyn nhw gyfres o gyrsiau ar-lein a hyblyg mewn Rheoli Arloesedd ac Uwchsgilio ar gyfer Diwydiant 4.0. Maen nhw hefyd yn cynnig cyfleoedd Ymchwil a Datblygu. Mae’r cyfan wedi’i gynllunio i gefnogi gweithgynhyrchwyr yng Nghymru.

Am wybodaeth, ffoniwch 01792 481199, e-bostiwch [email protected] neu ewch i www.madecymru.co.uk