Diwrnod Rhyngwladol Merched mewn Peirianneg 2022 – cyfweliad gyda Dr Carlene Campbell

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Mae’n Ddiwrnod Rhyngwladol Merched mewn Peirianneg #INWED ddydd Iau 23 Mehefin. Cymdeithas Beirianneg y Merched sy’n trefnu’r dathliad blynyddol hwn ac mae bellach yn ei 9fed blwyddyn. Ym mis Mehefin 2021, roedd 16.5% o beirianwyr yn ferched ac mae #INWED yn rhoi proffil i’r peirianwyr hyn ac yn annog mwy o fenywod a merched ifanc i ymgymryd â rolau peirianneg.

I ddathlu’r diwrnod anhygoel hwn, dyma gyfweld â Dr Carlene Campbell. Mae Carlene yn Athro Cyswllt ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac yn Rheolwr Sefydliad Graddau Ymchwil. Hi hefyd yw Cadeirydd Institution of Engineering Technology (IET) yn Ne Orllewin Cymru. Mae Carlene yn hynod ysbrydoledig ac yn hael iawn gyda’i hamser. Dyma’r cyfweliad:

Beth mae eich rôl yn PCYDDS yn ei gynnwys a pha brosiectau eraill ydych chi’n ymwneud â nhw?

Mae fy rôl yn ymwneud yn bennaf â darlithio ac ymchwilio. Rwy’n addysgu’r modiwlau israddedig ac ôl-raddedig mewn diogelwch a fforensig cyfrifiadurol. Rydw i hefyd yn goruchwylio myfyrwyr doethuriaeth ym meysydd Seiberddiogelwch, Blockchain, IoT a meysydd cyfrifiadura technegol eraill. Rwy’n ymwneud â’r prosiectau canlynol:

  • WIDI (Sefydliad Gwybodaeth Ddigidol Cymru)
  • MADE Cymru (Gweithgynhyrchu Peirianneg Dylunio Uwch)
  • Cyflymydd Digidol SMART

A oes llawer o ferched yn eich sefydliad mewn rôl debyg?

Mae nifer o ferched yn gweithio ym maes Cyfrifiadura, ond fi yw’r unig ferch o fewn meysydd technegol Rhwydweithiau Cyfrifiadurol a Diwifr, Seiberddiogelwch, ac ati.

Ydych chi wedi gweld unrhyw newid yn nifer y myfyrwyr benywaidd rydych chi wedi’u haddysgu dros y blynyddoedd?

Rydw i wedi gweld newid yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Cyn hynny dim ond myfyrwyr gwrywaidd oedd ar y cyrsiau Rhwydweithiau Cyfrifiadurol a Seiberddiogelwch a fi oedd yr unig ferch oedd yn aelod o’r staff academaidd.

Ar hyn o bryd mae nifer o ferched ar y cyrsiau hyn, yn enwedig ar y cynllun Prentisiaid Digidol ar gyfer y graddau israddedig.

Ers pryd ydych chi wedi bod yn gweithio yn PCYDDS a beth oeddech chi’n ei wneud o’r blaen?

Rydw i wedi bod yn gweithio yn PCYDDS ers mis Ionawr 2013 pan oedd yn Brifysgol Fetropolitan Abertawe. Cyn hynny roeddwn ym Mhrifysgol Coventry a chyn hynny, roedd gen i rôl arweiniol yn yr Uned Systemau Gwybodaeth fel Uwch Weinyddwr Rhwydwaith yn y Weinyddiaeth Gyllid a Chynllunio yn Jamaica.

Beth wnaeth i chi astudio Astudiaethau Cyfrifiadurol a Rheolaeth? A oedd llawer o ferched ar y cwrs?

Cefais fy annog i astudio Cyfrifiadura gan fy mentor ar ôl yr ysgol uwchradd pan oeddwn yn hyfforddai yn Adran Iechyd Kingston a St Andrew dan arweiniad y diweddar Dr Herma Carpenter-

Bernard. Gallai weld fy angerdd dros gyfrifiadura pan ddefnyddiais yr unig gyfrifiadur oedd ar gael bryd hynny i gyfrifiaduro fy nyletswyddau gwaith fel Clerc Epidemioleg a darparu adroddiadau graffigol i’r Uwch Swyddogion Meddygol ar gyfer eu cyfarfodydd.

Roedd merched ar fy nghwrs, ond roedd mwy o ddynion gan mai maes oedd yn cael ei ddominyddu gan ddynion oedd ef bryd hynny.

Ydy bod yn ferch yn eich maes gwaith wedi bod yn heriol?

Nid oedd yn heriol i mi oherwydd roedd gen i angerdd am gyfrifiaduron, ac roeddwn i’n mwynhau defnyddio a dysgu’r dechnoleg.

Ydych chi’n meddwl bod cyfleoedd i ferched mewn pynciau STEM wedi newid – a oes mwy o ferched yn eu dewis?

Rwy’n credu ei fod bellach yn gytbwys rhwng dynion a merched. Mae’r holl gyfleoedd mewn pynciau STEM wedi’u trawsnewid yn fwy deniadol a hygyrch i ferched.

Beth yw eich cydbwysedd cartref/gwaith? Ydych chi’n meddwl bod merched yn wynebu mwy o heriau na dynion?

Rwy’n credu mai’r balans yw 40/60. Mae gwaith yn cymryd mwy o fy amser oherwydd nad oes gen i gyfrifoldebau teuluol nag anodd gartref. Fodd bynnag, gall merched wynebu mwy o heriau na dynion oherwydd cyfrifoldebau teuluol gartref. Nid yw’n hawdd plethu’r ddau. I’r gwrthwyneb, efallai nad yw merched nad oes ganddynt gyfrifoldebau teuluol gartref (fel fi) yn wynebu mwy o heriau na dynion.

Beth hoffech chi ei weld yn digwydd yn eich diwydiant i’w wneud yn fwy cynhwysol i ferched?

Yn seiliedig ar fy arsylwadau dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rwy’n credu bod y diwydiant wedi dod yn gynhwysol i ferched a disgwylir iddo wella hyd yn oed yn fwy. Felly, er mwyn caniatáu i’r duedd hon barhau mewn ffordd symudedd ar i fyny, mae angen i raglenni i danio diddordeb merched mewn STEM mewn ysgolion uwchradd barhau fel y rhaglen ‘Girls into IT’.

Beth yw eich cynlluniau ar gyfer y dyfodol?

Fy nghynllun ar gyfer y dyfodol yw canolbwyntio mwy ar ymchwil a datblygiad trawsddisgyblaethol/rhyngddisgyblaethol o fewn STEM a rhannu fy ngwybodaeth a’m profiadau mewn ffordd ymgynghorol.

Beth yw eich diddordebau/angerdd y tu allan i’r gwaith?

Y tu allan i’r gwaith rwy’n mwynhau garddio, seiclo ac ar hyn o bryd rwy’n dysgu chwarae’r sacsoffon alto a’r cornett.

Gallwch glywed Carlene yn siarad am ei harbenigedd yn y fideo hwn:

Diolch Carlene am ganiatáu i ni gyfweld â chi. Yn enwedig gan eich bod yn Jamaica ar hyn o bryd yn ymweld â’ch teulu – dyna pam y llun heulog iawn (yn amlwg heb ei dynnu yng Nghymru!).