Gwyliwch recordiadau Uwchgynhadledd Diwydiant Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a MADE Cymru (21ain – 23ain Mehefin)

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Ar ôl llwyddiant ysgubol digwyddiad y llynedd, cynhaliwyd ail Uwchgynhadledd Diwydiant MADE Cymru 2022 yr wythnos diwethaf. Trefnodd MADE Cymru a Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyfres o ddigwyddiadau ar-lein ac wyneb yn wyneb AM DDIM i hysbysu, ymgysylltu ac ysbrydoli busnesau yn ystod y cyfnod hwn o adferiad ar ôl Covid. Cafodd yr holl ddigwyddiadau eu harwain gan siaradwyr allweddol yn y diwydiant chynhaliwyd y digwyddiadau wyneb yn wyneb yn Y Drindod Dewi Sant, Abertawe ac AMRC Cymru, Sir y Fflint.

Roedd yn llwyddiant anhygoel ac rydym wedi cael llawer o geisiadau yn gofyn i ni rannu lluniau a recordiadau’r sesiynau ar-lein.

Rhai lluniau o Uwchgynhadledd Diwydiant MADE Cymru 2022.

“Lansio uwchgynhadledd a rôl diwydiant Cymru wrth wneud newidiadau amgylcheddol”

Beth yw rôl diwydiant Cymru o ran mynd i’r afael â newid hinsawdd? A sut y gall bod yn gynaliadwy fod yn dda i fusnes? Araith agoriadol gan Julie James, MS, y Gweinidog Newid Hinsawdd.

 • Barry Liles OBE, Dirprwy Is-Ganghellor, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
 • Julie James, Y Gweinidog Newid Hinsawdd, Llywodraeth Cymru
 • Graham Howe, Pennaeth Gweithredol MADE Cymru, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi San

“Cynllunio ac arloesi ar gyfer Sero Net”

Os yw ein sylfaen gweithgynhyrchu yng Nghymru am gael ei hannog i ‘fynd i’r afael â newid hinsawdd’ neu’n fwy cyffredinol, i ystyried symud o fodel busnes llinol i economi fwy cylchol, yna rhaid ystyried sut rydym yn cynllunio ein cynnyrch a’n gwasanaethau yn fwy ystyriol.

Yn y sesiwn hon bydd Chris Probert a Gethin Roberts yn trafod rhai o’u syniadau ar ‘Gynllunio ar gyfer Sero Net’, ac yna trafodaeth bord gron yn canolbwyntio ar sut y gall ymrwymiad i strategaethau a phrosesau adlewyrchu gwerthoedd ein cyfrifoldebau amgylcheddol, diwylliannol, cymdeithasol ac economaidd.

 • Gethin Roberts, Rheolwr Gyfarwyddwr, ITERATE
 • Chris Probert, Arbenigwr Arloesi, Llywodraeth Cymru
 • Eoin Bailey, Rheolwr Arloesedd y DU, Celsa Steel
 • Alan Mumby, Darlithydd Rheoli Arloesedd, MADE Cymru

“Y Ffordd ddigidol i gynaliadwyedd”

Wedi’i ffrydio’n fyw o’r Labordy Roboteg ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, gwrandewch ar Richard Morgan yn rhannu astudiaethau achos o weithgynhyrchwyr sydd wedi ennill mantais gystadleuol trwy fabwysiadu digidol. Bydd hyn yn cael ei ddilyn gan drafodaeth bwrdd gron ar y pwnc, dan arweiniad y diwydiant, gyda thrafodaethau’n edrych ar sut y gall hyn gynyddu cynaliadwyedd Cymru yfory.

 • Richard Morgan, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
 • Lynn Davies, Probe RTS
 • Dafydd Davies, Safran Seats
 • Matt Booth, AMRC Cymru
 • Martin Rees, Fit Factory

“Pwysigrwydd buddsoddi mewn pobl”

Gwrandewch ar David Atkinson o Fanc Lloyds sy’n cyflwyno diwrnod 2 trwy sôn am bwysigrwydd gwelliant parhaus wrth greu gwydnwch yn niwydiant Cymru.

 • David Atkinson, Cyfarwyddwr Rhanbarthol a Phennaeth Gweithgynhyrchu’r DU, Grŵp Bancio Lloyds Banking
 • Lisa Lucas, Rheolwr Perthynas Ddiwydiannol, MADE Cymru

“Gwneud i Brentisiaethau weithio i chi”

Bydd Uned Brentisiaethau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cyflwyno nifer o gyflogwyr a phrentisiaid mewn sesiwn rithwir sy’n cynnwys fideos byr a thrafodaeth banel. Bydd hyn yn eich helpu i nodi cyfleoedd yn eich strategaeth gweithlu a’ch llwybr datblygu gyrfa.

 • Bridget Moseley, Pennaeth Prentisiaethau, Uned Brentisiaethau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

“Cyflwyno Matrics Arloesedd newydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant”

Bydd yr Athro Ian Walsh yn cyflwyno’r cynlluniau ar gyfer adeilad newydd y Matrics Arloesedd a sut mae hon yn bennod gyffrous i ddiwydiant lleol. Wedi’i leoli yn ein Ardal Arloesi SA1, bydd y Matrics Arloesedd yn darparu canolfan o’r radd flaenaf i ysbrydoli arloesedd, ymchwil a menter a darparu llwyfan newydd ar gyfer cyflawni partneriaeth academaidd/diwydiant go iawn.

 • Yr Athro Ian Walsh, Profost Abertawe & Caerdydd, PCYDDS

“Effaith cydweithio”

Os ydych chi’n meddwl efallai sut y gall partneru â phrifysgol helpu eich busnes, yna mae’n bwysig clywed gan rai o’r sefydliadau sydd wedi gwneud hynny. Rydym wedi cynllunio rhai sesiynau a thrafodaeth bord gron sy’n dangos y newidiadau enfawr y mae gweithio mewn partneriaeth wedi’u gwneud i fusnesau Cymru. Dydy’r rhain ddim yn weithgareddau academaidd, mae’r rhain yn ymarferol ac yn flaengar. Hwyluswyd gan James Davies o Ddiwydiant Cymru.

 • James Davies, Cadeirydd, Diwydiant Cymru
 • Luca Pagano, Uwch Gydymaith Ymchwil, MADE Cymru
 • Graham Howe, Pennaeth MADE Cymru, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
 • Jason Murphy, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, AMRC Cymru
 • Nigel Roberts, Prif Swyddog Masnachol, GRAFMARINE Ltd
 • Craig Jones, Rheolwr Offer a Chynnal a Chadw, Fibrax

“Cyllid ar gyfer cydweithredu”

Bydd y sesiwn hon yn rhoi trosolwg cryno o rywfaint o’r cyllid, y cyfleoedd ymchwil a datblygu, y grantiau, a’r cymorth arall sydd ar gael i’ch busnes. Yn cynnwys gan Lywodraeth Cymru.

 • Graham Howe, Pennaeth MADE Cymru, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
 • Samantha Williams, Llywodraeth Cymru
 • Mick Card, Innovate UK KTN
 • Steven Barr, Innovate UK KTN

Diolch yn fawr i bawb a fu’n bresennol yn yr Uwchgynhadledd ac am anfon adborth mor gadarnhaol atom. Dyma flas o’r adborth:

  “Yr oeddwn yn falch o gael fy ngwahodd i agor Uwchgynhadledd Diwydiant MADE Cymru. Mae'r digwyddiad hwn yn bwysig, nid yn unig oherwydd y sgyrsiau a gynhaliwyd, ond y gwaddol cydweithredol a osodwyd ar waith. Fel sector, gall gweithgynhyrchu chwarae rhan sylweddol o fynd i'r afael â heriau newid hinsawdd. Gyda'n gilydd mae'n rhaid i ni weithio tuag at gyflawni Cymru sero-net ac mae'r digwyddiad hwn yn chwarae rhan yn y broses hon. Edrychaf ymlaen at weld grym y diwydiant, y byd academaidd a rhanddeiliaid allweddol yn cael eu cyfuno.”

  Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd

  “Diolch yn fawr i dîm MADE Cymru am y cyfle i gefnogi eu rhaglen arloesi a chydweithredu a rhannu taith fasnacheiddio Grafmarine. Rydym wedi bod yn hynod falch o'n profiad gyda rhaglen MADE Cymru, ac mae'r gwaith wedi bod yn ysbrydoledig ac yn hynod werth chweil o ran masnacheiddio ein datrysiad NanoDeck. Diolch Graham, Luca, Lisa a holl dîm MADE Cymru am y gefnogaeth anhygoel"”

  Nigel Marc Roberts, Prif Swyddog Masnachol, Grafmarine

  “Roedd mor braf gweld lefel y cydweithio a gyflawnwyd yn ystod uwchgynhadledd diwydiant MADE Cymru gyda chymaint o wahanol bartneriaid yn dod at ei gilydd gyda'r nod clir o gydweithio er mwyn cefnogi busnesau gweithgynhyrchu Cymru. Yn ystod y sesiwn brynhawn Iau, roedd yn arbennig o galonogol gweld hyn ar waith gyda chydweithio agos rhwng Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, AMRC Cymru, KTP, KTN 4 Manufacturing a Thîm Arloesi Llywodraeth Cymru.”

  Gwion Williams, Rheolwr Gweithrediadau, Arloesedd SMART, Llywodraeth Cymru

  “Yn falch iawn o fod wedi cael gwahoddiad i rannu ychydig o syniadau i ddechrau'r ail ddiwrnod o uwchgynhadledd mor bwysig sy'n cefnogi'r "Gwneuthurwyr Cymreig". Diolch am y gwahoddiad caredig.”

  David Atkinson, Cyfarwyddwr Rhanbarthol a Phennaeth Gweithgynhyrchu'r DU gyda Grŵp Bancio Lloyd

  “Digwyddiad gwych i arddangos galluoedd y Brifysgol, rhanddeiliaid a diwydiant lleol. Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran a diolch i bawb.”

  Vince Minchella, Arbenigwr Diwydiant a chydweithredwr MADE Cymru

  “Wedi mwynhau bod yn rhan o'r panel heddiw. Yn benodol, credaf inni godi rhai pwyntiau diddorol am rwystrau i gydweithredu. Edrychaf ymlaen at weld momentwm o amgylch rhaglen MADE Cymru yn parhau i dyfu, a byddaf yn chwilio am fwy o gyfleoedd i hyrwyddo'r gwaith gwych y mae'r tîm yn ei wneud i gefnogi a chryfhau Gweithgynhyrchu Cymru. Diolch eto am y cyfle i gyfrannu.”

  Craig Jones, Rheolwr Datblygu Offer a Phrosesau, Fibrax Ltd

  “Mae cydweithredu yn allweddol yn y sector gweithgynhyrchu/peirianneg. Trafodaeth wych y bore yma ynghylch gweithio mewn partneriaeth.”

  Denise Harries, Rheolwr Aelodaeth, MAKE UK

  “Uwchgynhadledd wych arall ac wedi ei darparu gan dîm ymroddedig iawn. Llongyfarchiadau i chi gyd”

  Lee Pratt, Rheolwr yr Academi Sgiliau Gweithgynhyrchu Uwch, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

  “Roedd yn wych cwrdd â thîm MADE Cymru yn AMRC Cymru heddiw a chael y cyfle i weld y cyfleusterau gwych yn ogystal ag ymuno â nifer o'r sesiynau dros y tridiau diwethaf.”

  Andrew Roberts, Pennaeth Gweithgynhyrchu a Phartner Ymgyfreitha yn Weightmans LLP

  “Cefais brofiadau arbennig yn ystod yr Uwchgynhadledd ar Ddiwydiant gyda MADE Cymru. Roedd hi’n ddiddorol i glywed o safbwynt seibr am y prosiectau Ymchwil a Datblygu a’r strategaethau arloesi digidol gan y siaradwyr a’r busnesau oedd yn bresennol. Roedd gennyf ddiddordeb arbennig yn y cyfleoedd ar gyfer cydweithio a chreu partneriaethau y gall adeilad newydd Matrics ei gynnig ar gyfer arloesedd. Roedd y daith o amgylch y cyfleusterau sydd ar gael yn y gweithdai hefyd yn hynod ddiddorol a thrawiadol. Diolch yn fawr i MADE Cymru, tîm Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a’r myfyrwyr am eu hamser ac am rannu eu gwaith gyda ni”

  Ceri Maund, Arweinydd Ymgysylltu, PureCyber Ltd

Os hoffech drafod unrhyw ran o’r cynnwys yn yr Uwchgynhadledd neu os oes gennych ddiddordeb yn ein cyrsiau byr a ariennir yn llawn, cysylltwch â ni.