Gwyliwch recordiadau Uwchgynhadledd Diwydiant PCYDDS a MADE Cymru (8-10 Mehefin)

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Fel rhan o’n hymrwymiad i weithgynhyrchu yng Nghymru, trefnodd MADE Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyfres o ddigwyddiadau i hysbysu, ymgysylltu ac ysbrydoli busnesau yn ystod y cyfnod tyngedfennol hwn o adferiad ar ôl Covid.

Roedd yn llwyddiant ysgubol ac rydym wedi cael llawer o geisiadau yn gofyn i ni rannu recordiadau’r gweminarau.

Mae’r dolenni i’w gweld isod.

“Lansio’r uwchgynhadledd a golwg ar weithgynhyrchu yng Nghymru yn dilyn y pandemig” 

Mae gweithgynhyrchu yng Nghymru wedi goroesi ac, mewn sawl achos, wedi ffynnu yn ystod pandemig Covid 19. Mae’n dyst i feddylfryd chwim ein busnesau sydd wedi addasu drwy chwilio am brosesau, cynhyrchion a thechnolegau newydd. Wrth i ni edrych tua’r dyfodol yn awr, dyma James Davies, Diwydiant Cymru, a’i fyfyrdodau a’i fewnwelediadau ar sut y byddwn yn symud ymlaen yng Nghymru.

 • James Davies, Cadeirydd Gweithredol, Diwydiant Cymru
 • Barry Liles OBE, Dirprwy Is-Ganghellor, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
 • Graham Howe, Pennaeth Gweithredol MADE Cymru, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

“Hybu economi Cymru – Pŵer Cydweithio”

Dwy astudiaeth achos sy’n dangos sut y gall Diwydiant ac Academia gydweithio i gael effaith economaidd gadarnhaol ar ddiwydiant yng Nghymru.

 • Tim Hawkins, Rheolwr Gyfarwyddwr, Markes International
 • Martin Leahy, Is-gadeirydd, FuelActive
 • Luca Pagano, Sam Minshell, Akash Gupta & Alan Mumby, MADE Cymru, PCYDD

“Meddylfryd Cylchol: Beth yw’r Economi Gylchol a pha wahaniaeth y gall ei wneud i chi?”

Mae Eoin Bailey yn trafod yr hyn y gall bod ag economi gylchol ei olygu i fusnesau bach a chanolig a’r angen cynyddol i fusnesau fabwysiadu atebion cynaliadwy. Darganfyddwch yr effaith enfawr y gall hyn ei chael drwy wrando ar rai sefydliadau sydd wedi cymryd agwedd economi gylchol at eu modelau busnes. Gan gynnwys trafodaeth bord gron i roi hwb cychwynnol i ambell syniad ar gyfer cynllun gweithredu ar sut y gallwn ddatblygu’r ddadl ar yr economi gylchol. Yn benodol, sut y gallwn gynnwys busnesau bach a chanolig yn y meddylfryd cylchol?

 • Eoin Bailey, Rheolwr Arloesedd Celsa Steel UK Ltd
 • Graham Howe, Pennaeth Gweithredol MADE Cymru, PCYDDS
 • Julia Chesney-Roberts, Rheolwr Masnachol, Riversimple Movement Ltd
 • Angus Grahame, Sylfaenydd Splosh 

“Dull darbodus yn gyntaf ac yna digidoleiddio”

Ambell mewnwelediad ymarferol ar sut y gallai mentrau gwella parhaus ddechrau gyda dull darbodus cyn ystyried technolegau Diwydiant 4.0.

 • Daryl Powell, awdur Darbodus sydd wedi ennill sawl gwobr, Prifysgol Wyddoniaeth a Thechnoleg Norwy
 • Jacques Bonfrer, Cyd-Sylfaenydd ac Arweinydd Tîm, Bot-Hive
 • Richard Morgan, Ysgol Peirianneg, PCYDDS
 • Graham Howe, Pennaeth Gweithredol MADE Cymru, PCYDDS

“Pa gymorth sydd ar gael i fusnesau yng Nghymru?”

Bydd y sesiwn hon yn rhoi trosolwg cryno ar y cyllid, cyfleoedd Ymchwil a Datblygu, grantiau a chymorth arall sydd ar gael i’ch busnes.

 • Carol Hall, Rheolwr Buddsoddi Rhanbarthol, Angylion Buddsoddi Cymru, Banc Datblygu Cymru
 • Alex Leigh, Uwch-swyddog Gweithredol Buddsoddi, Banc Datblygu Cymru
 • Chris Probert, Arbenigwr Arloesedd, Llywodraeth Cymru
 • Geraint Jones, Cynghorydd Trosglwyddo Gwybodaeth, KTN
 • Rod Howells, Cyfarwyddwr Rhaglen, Innovate UK Edge

Diolch i bawb a fynychodd, a wyliodd ac a ymgysylltodd â’r digwyddiadau. Byddem wrth ein bodd yn siarad â chi am ein tri phrosiect MADE Cymru (a ariennir gan yr UE drwy Lywodraeth Cymru), i gyd wedi’u cynllunio i gefnogi gweithgynhyrchwyr yng Nghymru.

 • Cyrsiau Rheoli Arloesedd
 • Cyrsiau Uwchsgilio ar gyfer Diwydiant 4.0
 • Prosiectau Ymchwil a Datblygu cydweithredol