Gweithgynhyrchu yng Nghymru: Gwelliant parhaus a gwydnwch

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Graham Howe, Pennaeth Gweithredol MADE Cymru, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Pobl, nid robotiaid, sy’n gwella’n barhaus. Rydym angen pobl sydd â’r lefel gywir o sgiliau a galluoedd. Byddwn yn aml yn trafod gwydnwch ym maes gweithgynhyrchu, ac fel addysgwyr ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, mae pob un ohonom yn frwd dros feithrin gwydnwch o fewn unigolion. Mae hyn yn allweddol, nid yn unig am fod angen i ni ddod allan o sefyllfaoedd Covid a Brexit, ond mae angen i ni fod yn barod i wynebu heriau newydd o’n blaenau hefyd. Rhaid inni greu unigolion gwydn a hyblyg, ac mae angen gwneud hyn drwy feithrin sgiliau. Mae’n ddyletswydd arnom i gefnogi unigolion ar y daith hon drwy eu helpu i ddatblygu set o sgiliau eang. Bu gormod o bwyslais ar sgiliau craidd yn y gorffennol, ac mae angen inni symud oddi wrth hynny. Dylem ddechrau canolbwyntio ar feithrin sgiliau o ansawdd uchel.

O fewn y DU, mae llywodraethau’n rhoi’r broses o ddatblygu sgiliau wrth graidd adferiad economaidd, ac mae’n hanfodol i ni gyd-gamu ag economïau byd-eang eraill er mwyn bod yn gystadleuol, annog cynhyrchiant ac, yn bwysicaf oll, ffyniant. Byddwn yn wynebu cystadleuaeth gynyddol, felly rhaid i Gymru uno i gynyddu cynhyrchiant drwy arloesi, trwy gyfnewid gwybodaeth, a thrwy greu busnesau newydd.

Er gwaethaf y pandemig, crëwyd 19,000 o fusnesau newydd yn 2020. Gallwn feithrin yn ysbryd entrepreneuraidd hwnnw, ond mae angen inni hefyd annog sgiliau menter o fewn ein gweithlu. Mae gennym weithlu sy’n heneiddio – sut mae meithrin gwydnwch yng ngweithlu’r dyfodol yn ogystal â’r gweithlu presennol?

Mae addysg yn rhan o’r gadwyn gyflenwi ac mae’n hanfodol ar gyfer uwchsgilio a DPP. Bu gormod o bwyslais ar gymwysterau yn y gorffennol, erbyn hyn rydym yn canolbwyntio ar gymhwysedd a sgiliau. Mae hyn yn newid natur yr hyn a ddarparwn. Mae prosiectau fel MADE Cymru ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ymwneud ag arloesi, cyfnewid gwybodaeth, ac ymchwil. Rhaid inni wthio’r agenda hon.

O ran datblygu gweithlu’r dyfodol, bydd yn gystadleuol iawn. Mae sectorau eraill yn paratoi i recriwtio pobl ifanc a bydd angen i ni fod yr un mor ddeniadol a chystadleuol â hwy. Rydym yn gweld ton newydd o bobl ifanc sy’n ddigidol lythrennog yn ymuno â’n sector, a dylem ddarparu’r llythrennedd digidol hwnnw waeth beth fo’r cymhwyster craidd y maent yn ei astudio. Gadewch i ni gydweithio a gwneud mwy i baratoi pobl ar gyfer cyflogaeth. Rwy’n gweld prifysgolion fel cam rhwng addysg a byd gwaith – ac fel cyfle i greu dysgwyr gydol oes gwydn. Nid rhyw allu cynhenid yw dysgu gydol oes, mae’n rhywbeth yr ydym yn ei ddatblygu ochr yn ochr â’r sgiliau eraill y mae angen i ni eu datblygu.

Mae partneriaethau a chydweithio yn gysylltiedig â meithrin sgiliau, ac mae partneriaethau o fewn cadwyni cyflenwi, lle dylai dwy elfen y bartneriaeth honno fod ar eu hennill, yn hollbwysig. Dyna a wnawn yn y Drindod Dewi Sant drwy brosiect MADE Cymru, rydym yn darparu’r cymorth busnes hwnnw ac yn meithrin cysylltiadau. Mae cymaint y gallwn ei wneud i ddatblygu cenedlaethau’r dyfodol o ran gwelliant parhaus. Gyda buddsoddiad mewn technoleg Diwydiant 4.0, a’r dechnoleg Diwydiant 4.0 gywir o ran hynny, gallwn wella hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yn ogystal â’r un bresennol.

Rwy’n gweld fy rôl yn MADE Cymru fel brocer gonest sy’n darparu’r annibyniaeth honno. Rwyf eisiau ffurfio clystyrau rhagweithiol o bartneriaid er mwyn edrych ar gyfleoedd ariannu. Bydd tirwedd ariannu ein byd ni ar ôl Brexit yn ddiddorol iawn. Mae’n ddiddorol gweld bod Llywodraeth y DU yn siarad â’r cenhedloedd datganoledig am gyllid, ac mae sgiliau ar frig yr agenda.Gyda’n gilydd, rhaid i ni gadw llygad ar hyn a gweithio gydag awdurdodau lleol i nodi cyfleoedd. Yna gallwn gydweithio yn hytrach na chystadlu â’n gilydd wrth gael gafael ar gyllid i gefnogi’r gadwyn gyflenwi.

Os byddwn yn gweithio gyda’n gilydd ac yn datblygu llwybrau sgiliau, gallwn gael effaith wirioneddol ar lwybrau bobl ifanc a dylanwadu ar y cwricwlwm mewn ysgolion. Rydym yn gwybod y bydd y rhan fwyaf o bobl ifanc sy’n mynd i ysgolion yn bump oed heddiw yn mynd i alwedigaethau nad ydynt yn bodoli ar hyn o bryd. Mae angen inni fel sector fod yn barod i ddatblygu hyn. A dangos ystwythder i allu cydweithio â diwydiant, mewn partneriaeth â’r sector addysg cyfan, a chyda phrifysgolion eraill.

Mae’r data diweddaraf yn dangos bod 68% o gwmnïau wedi nodi’r angen i uwchsgilio eu staff presennol. Fel prifysgol, ni yw’r darparwr mwyaf o brentisiaethau gradd. Bellach, nid yn unig gallwn ddefnyddio cyllid prentisiaeth gradd ar gyfer y rhai sy’n newydd i’r sector, ond ar gyfer y gweithwyr presennol sydd heb radd berthnasol hefyd. Gallwn feithrin y technolegau newydd a datblygol sy’n hanfodol wrth gyflawni ein hamcanion o welliant parhaus. Mae gwybodaeth yn hollbwysig. Mae gan ymchwil ran allweddol i’w chwarae yma hefyd.

Wrth i ni symud i amgylchedd ôl-Brexit ac ôl Covid, mae’n rhaid i ni sefydlu’r sgiliau lefel uchel hynny. Mae hynny’n hanfodol wrth sicrhau ffyniant unigolion, cyflogwyr, a’r rhanbarth rydym yn byw ynddo. Gadewch i ni drafod cydweithio a bod yn rhan o’r gadwyn gyflenwi, gadewch i ni edrych ar y cyfleoedd hynny. Sut gallwn ni weithio gyda’n gilydd? MADE Cymru yw brand ein prifysgol ac mae’n dangos ein hymroddiad i bwysigrwydd gweithgynhyrchu.

Y lle gorau i ddechrau yw gyda phensel a phapur, a mynd ati i nodi ble mae’r bylchau yn y broses. O safbwynt Diwydiant 4.0, data yw’r man cychwyn, ond nid yw hynny’n golygu y dylwn wario ar ddyfeisiau clyfar i gasglu mwy o ddata – dim ond cofnodi’r data anghywir yn gyflymach fydd hynny. Yn hytrach, mae angen inni fynd ati i fesur y pethau iawn, yr hyn yr ydym ei angen, ac efallai ddefnyddio technoleg i helpu hynny.

Mae dyfodol gweithgynhyrchu yn gyffrous. Ond er mwyn creu llwyddiant ac i gael effaith economaidd, mae angen i ni gydweithio’n agored (ac efallai y bydd hynny’n golygu cryn dipyn o gyfaddawdu), i uwchsgilio, ac i gymhwyso gwelliant parhaus ym mhopeth a wnawn. Yna gallwn droi gweithgynhyrchu yng Nghymru yn fwy llewyrchus (yn ariannol ac yn foesegol), ac yn gadarn wrth wynebu heriau’r dyfodol.

Daw’r erthygl hon o gyfres o weminarau mewn uwchgynhadledd tridiau ar gyfer y diwydiant a drefnwyd gan MADE Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ym mis Mehefin 2021. Mae MADE Cymru yn fenter a ariennir gan yr UE (drwy Lywodraeth Cymru) sy’n ceisio cefnogi a hybu gweithgynhyrchwyr yng Nghymru drwy raglenni uwchsgilio ac Ymchwil a Datblygu. Dysgwch fwy trwy fynd i http://www.madecymru.co.uk neu e-bostiwch un o’r tîm yn [email protected]

Gallwch wylio holl sesiynau Uwchgynhadledd Diwydiant MADE Cymru drwy’r ddolen isod.

https://uwtsd.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=76105868-e553-4680-8919-ad4100bc11fd