O Nyrsio i Dechnoleg i Bysgod – dewch i gwrdd â Mike Swanson o MADE Cymru

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Mae’n bosibl bod unrhyw un sy’n astudio cwrs MADE Cymru wedi cwrdd â Mike Swanson. Neu o leiaf wedi clywed ei lais mewn dosbarth ar-lein. Mae Mike yn cydosod Microsoft Teams, yn creu digwyddiadau gweminar dydd Gwener, yn anfon y gwahoddiadau, yn monitro’r digwyddiadau byw, yn ymateb yn brydlon i negeseuon myfyrwyr, yn creu, ac yn goruchwylio digwyddiadau Zoom, yn diweddaru tudalennau Moodle, yn cadw’r gofrestr, yn rheoli cronfa ddata CRM, yn creu taenlenni Excel cymhleth, ac yn rhoi help llaw i Amanda Hayden (seren arall MADE Cymru).

Mae Mike yn teimlo’n angerddol am welliant parhaus ac mae hynny’n ei wneud yn eiriolwr gwych dros ddysgu ac astudio. Mewn eiliad brin o dawelwch, fe wnaethom ni baned o goffi i Mike (roedden ni’n gwybod y byddai hynny’n plesio) a gofyn ychydig amdano’i hun. Fe wnaeth yr hyn y gwnaethom ni ei ddysgu ein synnu a chreu argraff!

Taith gwelliant parhaus Mike

Mae gennyf restr ddiddorol o gymwysterau. Rydw i bob amser yn dweud wrth fyfyrwyr am barhau i ddysgu a pheidio â bod ofn dilyn eu diddordebau. Rwy’n credu bod fy hanes addysg fy hun yn eithaf eclectig! Ydych chi’n barod am hyn? Dyma fy nghymwysterau:

SEN (M) – Nyrs Gofrestredig y Wladwriaeth, Meddyliol – Disgyblaeth Seiciatrig

HND – Diploma Cenedlaethol Uwch mewn Gweinyddu Busnes

BA (Anrh) – Baglor yn y Celfyddydau (Cydanrhydedd), Gwybodeg Rheolaeth

TAR – Tystysgrif Addysg i Raddedigion, Addysg i Oedolion

MSc – Meistr mewn Gwyddoniaeth, Technolegau Dysgu

CIPD – dwy Dystysgrif Sylfaen wahanol mewn Rheoli ac Arwain, ac Adnoddau Dynol

Cymrawd Cyfadran Microsoft

Addysgwr Arloesol Microsoft

AECDL – Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd Uwch

RSA II – Tystysgrif Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau mewn Prosesu Geiriau, Rhan II

PRINCE II – Prosiectau mewn Amgylcheddau Rheoledig

O, ac rydw i wedi gwneud llawer o gyrsiau bach a dysgu ar-lein gyda Phrifysgolion Caeredin, Purdue a Duke yn ogystal â Coursera, Moodle (y sefydliad) a bathodynnau digidol gyda Sefydliad Mozilla. Hefyd, pethau fel Cymorth Cyntaf yn y Gweithle, Iechyd a Hylendid Bwyd, Nofio Eilaidd a ……. CEIDWAD PYSGOD GORAU PRYDAIN! (mwy am hynny’n ddiweddarach).

Hanes gwaith Mike

Gobeithio y bydd fy hanes gwaith yn rhoi rhywfaint o gyd-destun i’m cymwysterau. Ar ôl cymhwyso, roeddwn yn nyrs yn Ysbyty Seiciatrig Cefn Coed yn Abertawe a sawl cartref nyrsio preifat drwy gydol y 1990au.Yn ffodus does gen i ddim llawer o luniau o’r cyfnod yma gan fy mod hefyd wedi mynd drwy gyfnod o steiliau gwallt arbrofol ar y pryd.

Treuliais ddeng mlynedd fel Nyrs Seiciatrig cyn ailhyfforddi mewn Gweinyddu Busnes (HND) a Gwybodeg Rheoli (BA Anrh) a arweiniodd at ychydig flynyddoedd mewn sawl cwmni gan gynnwys yn ôl i’r GIG fel Rheolwr Practis Meddyg Teulu.

Yn y diwedd dechreuais yrfa mewn addysg hyfforddiant TG ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Treuliais dros 16 mlynedd yn symud drwy TG, Personél, Dysgu gyda Chymorth Technoleg (TEL) cyn ymuno â phrosiect MADE Cymru.

Mae o nyrsio i fusnes yn dipyn o naid?

Er fy mod wrth fy modd yn nyrsio, roedd gweithio ym myd busnes bob amser wedi apelio ataf. Ac wrth astudio pob agwedd ar fusnes, darganfyddais fy mod yn dda am gofio prosesau cyfrifiadurol, sef yr hyn y mae TG lefel sylfaenol yn ei olygu. Felly, symudais i mewn i TG.

Er bod nyrsio’n swnio’n wahanol iawn i’r hyn rwy’n ei wneud nawr, rwy’n credu bod y sgiliau cyfathrebu a’r amynedd a ddysgais ym maes nyrsio wedi fy helpu wrth weithio gydag academyddion a myfyrwyr. Rydw i hefyd yn teimlo’n angerddol iawn am gefnogi lles yn y gweithle ac mae fy hyfforddiant seiciatrig yn fy helpu i ddeall pam mae pobl yn teimlo ac yn ymddwyn fel y maen nhw.

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i fyfyrwyr?

Daliwch ati i ddarllen, darllenwch bopeth, bydd rhywbeth yn aros yn y pen draw. Hefyd defnyddiwch ONENOTE i storio, prosesu, llunio ac adalw eich holl wybodaeth. Peidiwch â theimlo bod yn rhaid i chi lynu at un yrfa. Rydw i’n brawf y gallwch newid llwybrau ar unrhyw adeg. Mae modd trosglwyddo pob sgil ac, os unrhyw beth, bydd yn gwneud yr hyn rydych chi’n ei gynnig yn unigryw.

Siaradwch â llawer o bobl sy’n gwneud pethau rydych chi’n meddwl y gallech fod â diddordeb ynddyn nhw i weld beth maen nhw’n ei hoffi ac yn ei gasáu am y swydd a sut gwnaethon nhw baratoi i fynd i mewn i’r maes hwnnw eu hunain.

A oes gennych unrhyw gynlluniau dysgu yn y dyfodol?

Ar hyn o bryd rwy’n ystyried y Radd Meistr mewn Addysg Arloesol yn Academi Microsoft ond mae llawer o waith paratoi yn gysylltiedig, nad ydw i wedi ymrwymo iddo eto. Rydw i bob amser yn chwilio am bethau newydd i’w dysgu – allwch chi ddim dweud!

Pa un peth ydych chi’n dymuno y gallech chi ddweud wrth fersiwn iau ohonoch chi eich hun?

Peidiwch â chael plant ond ysgrifennwch lyfrau i blant; yn enwedig rhai’n cynnwys dewiniaid yn eu harddegau, dyna gyngor gyrfaol rhagorol.

Sut daethoch chi’n Geidwad Pysgod Gorau Prydain? Dywedwch fwy wrthym ni!

Fy nheitl i’n swyddogol yw ‘Trop Idol’ ond galwodd golygydd Cylchgrawn Practical Fishkeeping, Jeremy Gay, fi’n ‘Britain’s Best Fishkeeper’, felly rwy’n defnyddio hynny. Rydw i wedi cadw pysgod ers i mi fod yn 12 oed pan ddaeth fy chwaer iau â physgodyn aur adref o’r ffair ac ni allai ofalu amdano. Fe wnes i gymryd yr awenau. Rydw i bob amser wedi bod ag un neu fwy o acwaria ers hynny, y mwyaf oedd 5 ar un adeg. Hysbysebodd Practical Fishkeeping gystadleuaeth i hyrwyddo’r cylchgrawn ac fe roddais i gynnig arni. Roeddwn yn ddigon ffodus i gael fy newis i gymryd rhan a chystadlu â phedwar ceidwad pysgoty arall mewn cyfres o gystadlaethau i greu acwaria apelgar y byddai’r darllenwyr yn pleidleisio drostynt. Rwy’n meddwl i mi ennill oherwydd i mi gyflwyno ‘Pwll Glan Môr Brodorol’ fel fy nghais Morol y gallai unrhyw un o fewn cyrraedd yr arfordir ei ail-greu am ddim, bron.

Beth yw eich hobïau?

Cadw Pysgod Trofannol, darllen ac ysgrifennu creadigol, Cosplay, argraffu 3D, celf a chrefft yn gyffredinol, gemau cyfrifiadurol a gemau bwrdd, coginio.

Unrhyw uchafbwyntiau olaf yr hoffech sôn amdanynt?

Fy ngwraig a’m plant. Yn bendant. Fyddwn i ddim wedi cyrraedd unman hebddyn nhw. Hefyd, fy nghamp o fod yn ‘Geidwad Pysgod Gorau Prydain’ yn 2008 (wnes i sôn am hynny?!) ac yn olaf fy synnwyr digrifwch sy’n fy nghadw i godi o’r gwely bob bore.

Gallwch gwrdd â Mike a gweddill tîm MADE Cymru os ymunwch ag un o’n cyrsiau a ariennir yn llawn gan ddechrau ar 10 Mehefin. CLICIWCH YMA am daflen wybodaeth yn amlinellu’r cyrsiau, ond rhowch wybod i ni os hoffech drefnu sgwrs gydag un o’r tiwtoriaid neu os oes gennych unrhyw gwestiynau y gallwn helpu gyda nhw.  Cysylltwch â ni ar 01792 481199 neu [email protected] i gael gwybod mwy. Neu llenwch y ffurflen gyswllt isod.

Ariennir cyrsiau MADE Cymru yn llawn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. Darperir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.