Ar gyfer Prifysgol Coleg y Drindod Dewi Sant (PCyDDS) – fersiwn wahanol o “Gyfres Ryngwladol yr Hydref”

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Rydyn ni’n gwybod bod rheoli Arloesedd yn weithgaredd ‘ar draws y sefydliad’, mae’n rhaid iddo fod, neu fel arall, i’w roi’n blwmp ac yn blaen, nid yw’n gweithio’n iawn. Ond mae’n rhaid i ni dderbyn bod y sgiliau, yr wybodaeth ac yn arbennig ein hagwedd at arloesi hefyd yn gallu cael eu heffeithio gan leoliad cymdeithasol-ddiwylliannol, gwleidyddol, a daearyddol y sefydliad rydyn ni’n gweithio iddo. Felly, efallai fod gan ein dealltwriaeth o arloesi yma yng Nghymru safbwynt gogledd-orllewin Ewrop? Felly er mwyn datblygu persbectif rhyngwladol ar Reoli Arloesedd, mae PCyDDS wedi gallu sicrhau criw gwych o ddarlithwyr gwadd a fydd yn ymuno â’r myfyrwyr drwy ein darllediadau byw yr hydref hwn.

Er enghraifft, byddwn yn clywed gan Dr Roger Griffiths yn Dubai a fydd yn trafod sut mae gan yr Emiradau Arabaidd Unedig weledigaeth i ddod yn arweinydd byd-eang ym maes arloesi.

Bydd Alice De Casanove, (Cyfarwyddwr Esblygiad Diwylliannol, Arloesi Airbus) o Ffrainc yn wreiddiol ond bellach yn gweithio yn Washington DC, yn cyflwyno dwy ddarlith. Bydd y gyntaf ym mis Medi, fel Cadeirydd cyfres ISO 56000 ar Reoli Arloesedd bydd Alice yn cyflwyno ei hystyriaethau a’i myfyrdodau ynghylch effaith y safonau hyn ar sefydliadau rhyngwladol yn ogystal ag ar yr ecosystemau arloesi byd-eang a lleol. Bydd Alice yn ôl nes ymlaen yn yr hydref i roi cipolwg i ni ar sut mae arloesedd yn cael ei reoli yn Airbus.

Mae Dr Gisele Raulik-Murphy a Darragh Murphy yn Strategwyr Dylunio yn Curitiba Brasil, a byddan nhw’n siarad am y berthynas rhwng arferion dylunio, rheoli a pherfformiad busnes, gydag astudiaethau achos o bob cwr o Dde America.

Bydd Dr Frank O’Conner o Gorc, Iwerddon, sy’n cael ei gydnabod fel un o brif leisiau’r byd ar bwnc yr Economi Gylchol, yn trafod modelau busnes cylchol a’u goblygiadau o ran arloesi rhyngwladol.

Bydd Raghavendra Ramakrishna Kulkarni, Strategydd Arloesi sy’n gweithio i Bosch yn eu safle yn Frankfurt, yr Almaen, yn rhannu sut mae Bosch yn rheoli arloesedd – gan ganolbwyntio ar; Fframwaith Arloesi Bosch a sut mae timau arloesedd yn bwysig i’r cwmni.

Bydd Dr Andrew Wynn, Strategydd Arloesi uchel ei barch arall sydd wedi’i leoli yn Sbaen, yn rhoi cipolwg i ni ar sut mae rheoli portffolio Arloesedd Rhyngwladol mewn sefydliad rhyngwladol. Treuliodd Andrew sawl blwyddyn yn gweithio yn China felly rydw i wedi ei berswadio i ddod yn ôl eto ym mis Rhagfyr i ddod â barn fewnol am Arloesedd a Busnes yn China.

Dyma rai yn unig o’r gwesteion rhyngwladol fydd yn ymuno â ni drwy ddarlledu’n fyw a bydd arbenigwyr arloesedd eraill o Ffrainc, India ac Awstralia hefyd yn ymuno â ni.
Felly, mae dod ar gwrs Meistr Arloesedd Rhyngwladol PCyDDS yn prysur droi’n brofiad byd-eang.

Mae PCyDDS yn cynnig cwrs Meistr Arloesedd Rhyngwladol neu’r cwrs byrrach Gwella Busnes gyda Rheoli Arloesi (Tystysgrif 40 credyd lefel 7). Mae’r rhain yn digwydd drwy’r prosiect MADE Cymru ac ar hyn o bryd cânt eu hariannu’n llawn ar gyfer busnesau cymwys. Cyflwynir yr holl gyrsiau trwy ddysgu cyfunol ar-lein ac fe’u cynlluniwyd i fod yn hyblyg.

E-bostiwch [email protected] am ragor o wybodaeth.
Neu cysylltwch â ni gyda’r ffurflen isod.

Mae MADE Cymru yn gyfres o raglenni sydd wedi ei chynllunio i lywio sefydliadau drwy Ddiwydiant 4.0 drwy ddatblygu sgiliau ymchwil cydweithredol ac uwchsgilio. Mae wedi ei hariannu’n rhannol/yn llawn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop/Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.