Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Mae dros 99% o gwmnïau yng Nghymru wedi’u categoreiddio fel busnesau bach a chanolig eu maint (BBaCh). Diffinnir BBaCh fel mentrau sy’n cyflogi hyd at 250 o weithwyr ac sydd â throsiant blynyddol o lai na €50,000,000.