Mehefin 21-23, 2022, Cynhadledd Diwydiant MADE Cymru

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Uwchgynhadledd Diwydiant MADE Cymru Dathlu Gweithgynhyrchu yng Nghymru

Ar ôl llwyddiant ysgubol digwyddiad y llynedd, cawsom adborth aruthrol i’w gynnal eto – rydym yn falch o gyhoeddi dyddiadau ac amserlen Uwchgynhadledd Diwydiant MADE Cymru 2022.

Mae MADE Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi trefnu cyfres o ddigwyddiadau ar-lein ac wyneb yn wyneb i hysbysu, ymgysylltu ac ysbrydoli busnesau yn ystod y cyfnod hwn o adferiad ar ôl Covid.

Arweinir yr holl ddigwyddiadau gan siaradwyr allweddol o’r diwydiant ac maent yn rhad ac am ddim i’w mynychu. Mae’r digwyddiadau wyneb yn wyneb yn cael eu cynnal ym Mhrifysgol Y Drindod Dewi Sant, Abertawe ac AMRC Cymru, Sir y Fflint.

Gallwch rag-gofrestru ar gyfer cymaint ag y dymunwch drwy’r dolenni isod.

DYDD MAWRTH, 21 MEHEFIN

CYNALIADWYEDD A SERO NET

SESIWN 1, 9:30 AM – 10:00 AM

Prif araith “Lansio’r uwchgynhadledd a rôl diwydiant Cymru wrth wneud newidiadau amgylcheddol”

Beth yw rôl diwydiant Cymru o ran mynd i’r afael â newid hinsawdd? A sut y gall bod yn gynaliadwy fod yn dda i fusnes? Araith agoriadol gan Julie James, AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd.

Barry Liles OBE, Dirprwy Is-Ganghellor, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Julie James, Gweinidog Newid Hinsawdd, Llywodraeth Cymru
Graham Howe, Pennaeth Gweithredol MADE Cymru, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Digwyddiad ar-lein.

SESIWN 2, 10:30 AM – 11:30 AM

“Dylunio ac arloesi ar gyfer Sero Net”

Os yw ein sylfaen weithgynhyrchu yng Nghymru i gael ei hannog i ‘fynd i’r afael â newid hinsawdd’ neu’n fwy cyffredinol, i ystyried symud o fodel busnes llinellol i economi fwy cylchol, yna

rhaid ystyried sut rydym yn dylunio ein cynnyrch a’n gwasanaethau mewn ffordd fwy ystyriol a meddylgar.

Yn y sesiwn hon bydd Chris Probert a Gethin Roberts yn trafod rhai o’u syniadau ar ‘Ddylunio ar gyfer Sero Net’, ac yna bydd trafodaeth bord gron yn canolbwyntio ar sut y gall ymrwymiad i strategaethau a phrosesau adlewyrchu gwerthoedd ein cyfrifoldebau amgylcheddol, diwylliannol, cymdeithasol ac economaidd.

Gethin Roberts, Rheolwr Gyfarwyddwr, ITERATE

Chris Probert, Arbenigwr Arloesi, Llywodraeth Cymru

Eoin Bailey, Rheolwr Arloesedd y DU, Celsa Steel

Alan Mumby, darlithydd Rheoli Arloesedd Rhyngwladol, MADE Cymru

Digwyddiad ar-lein.

SESIWN 3, 2:00 PM – 3:00 PM

“Ffordd ddigidol i gynaliadwyedd”

Wedi’i ffrydio’n fyw o’r Labordy Roboteg yn PCYDDS, gwrandewch ar Richard Morgan yn rhannu astudiaethau achos o weithgynhyrchwyr sydd wedi ennill mantais gystadleuol drwy fabwysiadu’r digidol. Dilynir hyn gan drafodaeth bord gron ar y pwnc dan arweiniad y diwydiant, gyda thrafodaethau’n edrych ar sut y gall hyn gynyddu cynaliadwyedd Cymru yfory.

Richard Morgan, UWTSD

Lynn Davies, Probe RTS

Dafydd Davies, Safran Seats

Matt Booth, AMRC Cymru

Martin Rees, Fit Factory

Digwyddiad ar-lein.

Dydd Mercher, 22 Mehefi

BUDDSODDI YN EICH DYFODOL

SESIWN 1, 9:00 AM – 9:30 AM

Prif araith “Pwysigrwydd buddsoddi mewn pobl”

Cewch glywed gan David Atkinson o Fanc Lloyds sy’n cyflwyno diwrnod 2 drwy sôn am bwysigrwydd gwelliant parhaus wrth greu gwydnwch yn niwydiant Cymru.

David Atkinson, Cyfarwyddwr Rhanbarthol a Phennaeth Gweithgynhyrchu’r DU, Lloyds Banking Group

Lisa Lucas, Rheolwr Perthynas Ddiwydiannol, MADE Cymru

Digwyddiad ar-lein.

SESIWN 2, 10:00 AM – 11:30 AM

“Gwneud i Brentisiaethau weithio i chi”

Bydd Uned Brentisiaethau PCYDDS yn cyflwyno nifer o gyflogwyr a phrentisiaid mewn sesiwn rithwir yn cynnwys fideos byr a thrafodaeth banel. Bydd hyn yn eich helpu i nodi cyfleoedd yn strategaeth eich gweithlu a’ch llwybr datblygu gyrfa.

Bridget Moseley, Pennaeth Prentisiaethau, Uned Brentisiaethau PCYDDS

Digwyddiad ar-lein.

SESIWN 3, 12:00 PM – 02:00 PM

“Cinio ac arddangosfa Buddsoddi yn eich Dyfodol”

Ymunwch â ni, wyneb yn wyneb, am ginio blasus, arddangosfa a thaith o amgylch y cyfleusterau yn IQ, Campws Glannau SA1 Abertawe. Cewch gwrdd ag ATiC, CWIC, yr Uned Brentisiaethau, AMSA, CBM, Cyflymydd Digidol CAMPUS a darganfod cyfleoedd ar gyfer cydweithio a rhannu gwybodaeth. A chyfle i holi pawb a fydd yn bresennol!

Cewch glywed sut y gall PCYDDS gefnogi busnesau gyda mentrau a phrosiectau wedi’u hariannu’n llawn. P’un a oes gennych ddiddordeb mewn gwella a chaboli sgiliau gyda chyrsiau sy’n gyfeillgar i’r diwydiant, prentisiaethau, hyfforddiant adeiladu, Ymchwil a Datblygu…. galwch draw i weld sut y gallwn gael effaith gadarnhaol ar eich taith gwelliant parhaus. Neu dewch dim ond i gael cinio gyda ni.

Digwyddiad wyneb yn wyneb.

Cyfeiriad ar gyfer mynychu:

Ystafell 002, Adeilad IQ, PCYDDS, Heol y Brenin, Abertawe SA1 8EW

SESIWN 4, 2:00 PM – 3:00 PM

“Cyflwyno Matrics Arloesedd newydd PCYDDS”

Yr Athro Ian Walsh yn cyflwyno’r cynlluniau ar gyfer adeilad newydd y Matrics Arloesedd a sut mae hon yn bennod gyffrous i ddiwydiant lleol. Wedi’i leoli yn ein Hardal Arloesedd SA1, bydd y Matrics Arloesedd yn darparu canolfan o’r radd flaenaf i ysbrydoli arloesedd, ymchwil a menter ac yn darparu llwyfan newydd ar gyfer cyflwyno partneriaeth academaidd/diwydiant go iawn.

Yr Athro Ian Walsh, Profost campysau Abertawe a Chaerdydd, PCYDDS

Digwyddiad wyneb yn wyneb ac ar-lein

(cofrestrwch drwy’r ddolen Zoom hyd yn oed os ydych chi’n mynychu’n bersonol).

Cyfeiriad ar gyfer mynychu:

Ystafell 001, Adeilad IQ, PCYDDS, Heol y Brenin, Abertawe SA1 8EW

DYDD IAU, 23 MEHEFIN

CYDWEITHIO

Wedi’i ffrydio’n fyw ac yn bersonol yn AMRC Cymru, Gogledd Cymru

SESIWN 1, 9:30 AM – 10:00 AM

Prif araith “Cyflwyniad gan EIT Manufacturing”

Mae llawer o gyfleoedd i BBaChau yn Ewrop wedi’u hwyluso gan EIT Manufacturing sy’n dangos ein rhaglenni cymorth yn ogystal â’n llwyddiannau cychwynnol.

Er mai digwyddiad ar-lein yw hwn, mae croeso i chi ddod yn bersonol i wylio gan AMRC Cymru. Ac ymunwch â chydweithwyr ar gyfer teisennau a choffi.

Wolfgang Kniejski, Uwch Reolwr Creu Busnes yn EIT Manufacturing

Graham Howe, Pennaeth Gweithredol MADE Cymru, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Digwyddiad wyneb yn wyneb ac ar-lein

(cofrestrwch drwy’r ddolen Zoom hyd yn oed os ydych chi’n mynychu’n bersonol).

Cyfeiriad ar gyfer mynychu:

AMRC Cymru, Ffordd Caer, Sir y Fflint, CH4 3AJ

SESIWN 2, 10:30 AM – 11:30 AM

“Effaith cydweithio”

Os ydych chi’n meddwl tybed sut y gall partneriaeth â phrifysgol helpu eich busnes, cewch glywch gan sefydliadau sydd wedi gwneud hynny. Rydym wedi cynllunio rhai sesiynau a thrafodaeth bord gron sy’n dangos y newidiadau enfawr y mae gweithio mewn partneriaeth wedi’u gwneud i fusnesau Cymru. Nid ymarfer academaidd mohonynt, mae’r rhain yn ymarferol ac yn arloesol. Wedi’i hwyluso gan James Davies o Diwydiant Cymru.

James Davies, Cadeirydd, Diwydiant Cymru.

Luca Pagano, Uwch Gydymaith Ymchwil, MADE Cymru

Graham Howe, Pennaeth Gweithredol MADE Cymru, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Jason Murphy, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, AMRC Cymru

Nigel Roberts, Prif Swyddog Masnachol, GRAFMARINE Ltd

Craig Jones, Rheolwr Offer a Chynnal a Chadw, Fibrax

Digwyddiad wyneb yn wyneb ac ar-lein

(cofrestrwch drwy’r ddolen Zoom hyd yn oed os ydych chi’n mynychu’n bersonol).

Cyfeiriad ar gyfer mynychu:

AMRC Cymru, Ffordd Caer, Sir y Fflint, CH4 3AJ

SESIWN 3, 11:30 AM – 1:30 PM

“Taith a chinio rhwydweithio”

Ymunwch ag AMRC Cymru ar daith o amgylch eu hadeilad a mwynhewch ginio rhwydweithio blasus.

Cyfeiriad ar gyfer mynychu:

AMRC Cymru, Ffordd Caer, Sir y Fflint, CH4 3AJ

SESIWN 4, 2:00 PM – 3:00 PM

“Cyllid ar gyfer cydweithio”

Bydd y sesiwn hon yn rhoi trosolwg byr o’r cyllid, cyfleoedd Ymchwil a Datblygu, grantiau, a chymorth arall sydd ar gael i’ch busnes. Gan gynnwys gan Lywodraeth Cymru.

Graham Howe, Pennaeth Gweithredol MADE Cymru, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Phillip Allen, Llywodraeth Cymru

Samantha Williams, Llywodraeth Cymru

Mick Card, Innovate UK KTN

Steven Barr, Innovate UK KTN

Digwyddiad ar-lein.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau cyffredinol, e-bostiwch un o’n tîm ar [email protected]

Mae MADE Cymru yn fenter a ariennir gan yr UE (drwy Lywodraeth Cymru) sy’n cynnig cyrsiau ac ymchwil a datblygu cydweithredol i weithgynhyrchwyr yng Nghymru.

Darperir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.