Peidiwch â cholli allan ar ryddhad treth ar gyfer eich prosiectau Ymchwil a Datblygu

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Oeddech chi’n gwybod y gallwch chi hawlio rhyddhad treth neu gredydau treth ar eich gwaith Ymchwil a Datblygu (R&D)? Yn wir, roedd rhai gweithgynhyrchwyr yr ydym yn gweithio gyda nhw, ddim hyd yn oed yn gwybod bod rhai o’u prosiectau cydweithredol yn cael eu hystyried fel R&D.

Beth yw rhyddhad treth R&D?

IMae’n fudd ariannol sy’n cyfrannu at yr hwb economaidd y gall Ymchwil a Datblygu cydweithredol ddod ag ef i fusnes. Amcangyfrifir bod cyfanswm y cymorth rhyddhad treth R&D a hawliwyd ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben fis Mawrth 2020 yn £7.4 biliwn, cynnydd o 19% o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol (ffynhonnell).

Pwy sy’n gallu hawlio rhyddhad treth R&D?

Mae sefydliadau sy’n gwario arian yn datblygu cynhyrchion, prosesau neu wasanaethau newydd – neu hyd yn oed yn esblygu rhai sy’n bodoli eisoes, yn gymwys ar gyfer rhyddhad treth R&D. Yn gryno, os ydych chi’n buddsoddi yn eich newyddbeth, gallwch wneud hawliad credyd treth R&D i dderbyn naill ai taliad arian parod a/neu ostyngiad Treth Gorfforaeth.

Yr hyn sydd angen i chi wybod

Y brif her i hawlio rhyddhad treth neu gredydau R&D yw deall Canllawiau Cyllid a Thollau EM a sut y gellir cymhwyso’r rhain i weithgynhyrchu (neu unrhyw sector arall) a hefyd yn dibynnu ar faes yr R&D e.e. technoleg neu wyddoniaeth. Mae sefydliadau’n tueddu i gymhwyso eu diffiniadau eu hunain o R&D, a gall y rhain yn aml fod yn wahanol i ganllawiau CThEM. Gall y canllawiau helpu trefnwyr i sefydlu pa waith y gellir hawlio R&D a sut i gasglu’r costau cymhwyso ond yn aml mae dryswch ynghylch manylion penodol – felly dyna pam mae llawer o sefydliadau’n colli allan ar y budd-daliadau llawn y mae ganddynt hawl iddynt.

Cymorth i fyfyrwyr MADE Cymru

Mae MADE Cymru wedi ymgorffori sesiynau ar ryddhad treth R&D i’n modiwl cyllid ar gyfer y Cwrs Uwchsgilio ar gyfer Diwydiant 4.0 i sicrhau bod y sefydliadau rydym yn gweithio gyda nhw yn gwbl ymwybodol o’r ddeddfwriaeth hon. Mae Dr Simon Ball sy’n gweithio i R&D Tax, wedi cael ei wahodd i ddosbarth dydd Gwener i siarad am hyn.

Meddai Simon Ball, “Rydym wedi helpu 1,300 o fusnesau i hawlio dros £150 miliwn mewn budd-daliadau ers 2012, Credydau Treth R&D neu Ryddhad Treth R&D i alluogi cwmnïau naill ai i adennill treth a delir, lleihau’r dreth a delir, neu yn achos cwmnïau sy’n gwneud colled, i ildio colledion yn gyfnewid am gredydau treth. Ar lefel syml maent yn dod â chwistrelliad arian parod ar gyfer gwaith Ymchwil a Datblygu sydd wedi’i wneud eisoes. Mae peidio â’u hawlio yn golygu efallai na fydd gwerth cudd yn eich busnes yn cael ei gydnabod. Gellir gwneud hawliad yn unrhyw le y ceir arloesedd – mae’n werth edrych i weld a allech chi wneud hawliad. Cysylltwch â ni am asesiad AM DDIM am ragor o fanylion.”

Meddai Lisa Lucas, MADE Cymru, “Drwy gymryd rhan yn ein rhaglen Ymchwil a Datblygu Peirianneg Dylunio Uwch, gallwch elwa o gefnogaeth ac arbenigedd ein tîm, sy’n defnyddio eu gwybodaeth a’u profiad i gynnig ystod eang o ddulliau a thechnolegau a allai eich helpu chi i ddod â’ch prototeip neu gysyniad yn fyw. Byddwn yn gweithio gyda chi i archwilio sut y gallai technolegau uwch, deunyddiau, offer a thechnegau newydd wneud y gorau o’ch cynhyrchion a chynyddu effeithlonrwydd yn eich prosesau gweithgynhyrchu. Mae ffocws MADE ar gydweithredu R&D hefyd yn fudd-dal treth posibl ac yn gam ychwanegol o ran diogelu’r sefydliad yn y dyfodol.”  

Cysylltwch â ni ar 01792 481199 neu [email protected] i ddysgu mwy. Neu llenwch y ffurflen gysylltu isod.

Cyfres o raglenni yw MADE Cymru sydd wedi’u cynllunio i lywio sefydliadau drwy’r rhaglen Diwydiant 4.0 drwy ymchwil a datblygu cydweithredol ac uwchsgilio. Mae wedi’i ariannu’n rhannol/llawn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop/Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Wedi’i ddarparu gan Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.