Cyrsiau wedi’u hariannu’n llawn gan y bobl sy’n ‘gwybod beth yw beth’

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

1 Hydref yw’r garfan olaf o fyfyrwyr sy’n gymwys i gael cyllid gan yr UE i dalu 100% o gostau’r cwrs – p’un a ydych yn dewis astudio MSc llawn ai peidio neu ddewis opsiwn byrrach.

Hefyd, nid oes terfyn ar faint o weithwyr o un sefydliad sy’n gallu cofrestru.

Gwnewch yr Hydref hwn yn amser i uwchsgilio gydag un o’n cyrsiau aflonyddgar diwydiant mewn Rheoli Arloesedd ar gyfer Diwydiant 4.0. Mae pob un wedi’i achredu gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Ar-lein, yn hyblyg ac yn cael eu haddysgu gan arbenigwyr sy’n ‘gwybod beth yw beth’ ac ‘yn bleser i weithio gyda nhw’* 

Peidiwch â dibynnu ar ein gair ni yn unig. Rydyn ni eisoes wedi cael adborth anhygoel gan fyfyrwyr blaenorol a phresennol – cymerwch olwg ar rywfaint ohono yma: 

Jo Ashburner, myfyriwr MSc Rheoli Arloesedd MADE Cymru 

Nefyn Roberts – myfyriwr Gwelliant Parhaus gyda Diwydiant 4.0 MADE Cymru 

Dywedodd Andrew Williams o PerkinElmer: 

“Alla i ddim argymell MADE Cymru ddigon. Dw i’n cael cymaint o hwyl gyda thiwtoriaid a myfyrwyr eraill wrth ddysgu – dydw i ddim yn siŵr os ydw i i fod! Mae mwy a mwy o fyfyrwyr yn ymuno drwy’r amser – a allai fod ar eich cyfer chi? 

CLICIWCH YMA am daflen yn amlinellu’r cyrsiau, ond rhowch wybod i ni os hoffech drefnu sgwrs gydag un o’r tiwtoriaid neu os oes gennych unrhyw gwestiynau y gallwn helpu gyda nhw.  

Byddwn yn eich tywys drwy’r broses gofrestru. Edrychwn ymlaen at eich cofrestru!

*Dyfyniadau gan fyfyrwyr presennol!

Mae MADE Cymru yn gyfres o gyrsiau a gynlluniwyd i uwchsgilio gweithgynhyrchwyr yng Nghymru a chael effaith economaidd gadarnhaol. Wedi’u hariannu’n rhannol/llawn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Cyflwynir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol i’r cynnig a ariennir yn llawn – siaradwch ag un o’r tîm i drafod.