Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

CWESTIYNAU CYFFREDIN

Cliciwch ar enw’r prosiect isod am y cwestiynau perthnasol

Mae gan ein staff brofiad sylweddol o gyfieithu ymchwil ac arloesi i gynhyrchion, prosesau a gwasanaethau newydd yn llwyddiannus. Mae gan y tîm flynyddoedd lawer (dros 20 mlynedd) o brofiad o reoli portffolio amrywiol o brosiectau yn llwyddiannus, gan gynnwys Datblygu Cynnyrch, Prototeip a Gweithgynhyrchu Swp yn ogystal â rheoli prosiectau a ariannwyd fel Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth, prosiectau a ariennir gan Ewrop a phrosiectau Cyngor Ymchwil y DU.

Mae cyllid Peirianneg Dylunio Uwch ar gael tan Ionawr 2022.

Mae amrywiaeth eang o gwmnïau gweithgynhyrchu yn manteisio ar y cymorth hwn gan gynnwys bwyd, iechyd, creadigol, hamdden, modurol, tecstilau, awyrofod, meddygol, y cyfryngau, NDT, Olew a Nwy ac adeiladu.

Ie – Fodd bynnag, byddai’r tîm yn hapus i drafod gyda chi a hwyluso cyflwyniadau i gydweithwyr yn y Brifysgol neu eich cyfeirio at raglenni addas eraill.

Bydd gan bob prosiect gytundeb yn ei le sy’n ymdrin â materion fel hawliau eiddo deallusol (IP). Yn y rhan fwyaf o achosion bydd y Brifysgol yn berchen ar yr IP yng Nghanlyniadau’r Brifysgol, a bydd y cwmni yn berchen ar yr IP yng Nghanlyniadau’r Cwmni. Fodd bynnag, nodwch y bydd pob prosiect yn cael ei ystyried a’i gytuno gyda chwmnïau fesul achos unigol.

Mae ein canolfan ymchwil yn gartref i gyfres o dechnolegau gan gynnwys:
 • Argraffu 3D mewn metel a resinau (Toddi Pelydrau Electron (EBM) a Stereolithograffeg (SLA))
 • Technoleg Aml jet HD
 • Sganio 3D/Peirianneg Wrth Gefn
 • Castio Gwactod
 • Optimeiddio Topoleg/Cymwysiadau Dylunio Cynhyrchiol
 • Optimeiddio ar gyfer Gweithgynhyrchu Swp
 • Dadansoddiad Strwythurol/Straen (FEA)
 • Dylunio ar gyfer Dulliau Gweithgynhyrchu Uwch
 • Datblygu cynnyrch o’r diwedd i’r diwedd yn gyflawn
 • Mae pecynnau meddalwedd yn cynnwys: Ansys, Solidworks, Artec 3D, Geomagic Design X

Bydd y prosiectau’n amrywio yn dibynnu ar nifer o ffactorau fel graddfa a chymhlethdod, fodd bynnag, fel arfer ni ddylai cam 1 gymryd mwy na 14 diwrnod a cham 2 rhwng 6 wythnos a 6 mis.

Mae Peirianneg Dylunio Uwch wedi’i rannu’n 3 cham:
 • Cam 1 – Dadansoddiad wedi’i Deilwra o Anghenion: Rydyn ni’n gweithio gyda chi i ddeall yn llawn yr heriau ac i gwmpasu prosiect R&D effeithiol.
 • Cam 2 – Prosiect Prototeip: prosiect ymchwil ar y cyd lle mae technolegau, deunyddiau a dulliau newydd yn cael eu profi am hyfywedd.
 • Cam 3 – Defnyddio Technoleg: eich cynorthwyo i drosi camau 1 a 2 yn newid gweithredol ystyrlon.

Nid oes cost ariannol i’r busnesau sy’n cymryd rhan, fodd bynnag, disgwylir i gwmnïau wneud cyfraniadau i’r prosiect mewn ffyrdd eraill, gan gynnwys amser ac adnoddau staff er mwyn sicrhau cydweithio effeithiol a phontio o ran ymchwil.

Mae dros 99% o gwmnïau yng Nghymru wedi’u categoreiddio fel busnesau bach a chanolig eu maint (BBaCh). Diffinnir BBaCh fel mentrau sy’n cyflogi hyd at 250 o weithwyr ac sydd â throsiant blynyddol o lai na €50,000,000.

Mae gan Peirianneg Dylunio Uwch ffocws clir ar weithio gyda busnesau bach a chanolig yn y gadwyn gyflenwi i wireddu manteision technolegau peirianneg uwch.

Rhaglen 3 blynedd a ariennir gan yr UE sydd wedi’i chynllunio i gynnig cymorth ymarferol i helpu busnesau i ddefnyddio technolegau gweithgynhyrchu uwch.

Mae MADE yn gyfres o brosiectau a ariennir gan Ewrop a ddarperir gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) drwy ei chanolfan ymchwil ar gyfer Gweithgynhyrchu Swp Uwch (CBM).

Mae’r elfennau a addysgir yn cael eu cyflwyno’n fyw ac ar-lein gyda dysgu cyfunol bob prynhawn dydd Gwener. Felly, os oes gennych fynediad at gyfrifiadur/gliniadur gallwch ymuno o unrhyw le.

Yn gyffredinol, mae darlithoedd yn rhedeg rhwng 1pm a 3pm a/neu (yn dibynnu ar y modiwlau sy’n cael eu hastudio) rhwng 3:15 pm a 5:15 pm

Caiff pob sesiwn ei recordio; felly, os byddwch yn colli gwers am unrhyw reswm, yna bydd gennych fynediad llawn at yr holl adnoddau ar-lein i’ch galluogi i ddal i fyny ar adeg addas.

Gellir asesu’r gofynion mynediad ar sail unigol a rhoddir ystyriaeth i brofiad blaenorol. Ar gyfer modiwl lefel 5 Gwelliant Parhaus gyda Diwydiant 4.0 mae cymhwyster lefel 3 o leiaf yn ddymunol. Cysylltwch â ni i drafod hyn.

Dysgu byw a rhyngweithiol ar-lein. Byddwch hefyd yn gallu defnyddio adnoddau ar-lein a chael mynediad i lyfrgell.

Mae ein holl fodiwlau/cyrsiau wedi eu hachredu gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS).

Mae PCYDDS yn cynnig cymorth 24 awr dros y ffôn ar gyfer materion TG i’r holl fyfyrwyr ar bob rhaglen. Hefyd, mae gan dîm MADE aelod o staff sydd ar gael i gefnogi – dyddiau’r wythnos 8am – 4:30pm dros y ffôn, ar e-bost ac ar Teams.

Rhaid i’ch sefydliad fod wedi’i leoli yng Nghymru neu, fel gweithiwr, rhaid eich bod yn byw yng Nghymru Nid yw maint y cwmni wedi’i gyfyngu i BBaChau, mae cwmnïau mawr a microfusnesau hefyd yn gymwys.

Ydy, mae gennym dîm cyllid a chydymffurfiaeth a all gysylltu â chi’n uniongyrchol i gadarnhau eich statws. Os nad ydych yn gymwys i dderbyn cyllid, gallwch barhau i wneud y cwrs ond bydd ffi.

Cysylltwch â [email protected] ac fe fydd un o’r tîm yn eich helpu. Gallwn hefyd gynnal sesiwn ar-lein gyda chi i drafod y broses gyda chi.

Cysylltwch â ni a gallwn anfon gwybodaeth benodol am y cyrsiau. Gallwch hefyd drafod y modiwlau gydag un o’n darlithwyr arbenigol yn y diwydiant.

Wedi’i gynllunio gyda diwydiant, ar gyfer diwydiant – mae’n canolbwyntio ar sicrhau budd economaidd gwirioneddol. Gallwch chi yn llythrennol ddysgu ar ddydd Gwener ac yna ei ddefnyddio yn eich gwaith ar y dydd Llun.

Na, mae wir yn seiliedig ar waith.

Mae Mynd a Dod Fel y Mynnoch yn eich galluogi i fynd i mewn a gadael ar bwyntiau mynediad ac ymadael diffiniedig.

Bydd – mae llawer o arbenigwyr o’r diwydiant o gefndiroedd academaidd a diwydiant yn cyfrannu at y gwaith.

Rydym yn denu amrywiaeth eang o sectorau – bwyd, iechyd, moduro, tecstilau ac ati. Pob un o feintiau amrywiol o fawr i ficro.

Dydyn ni ddim wedi cael cadarnhad am hyn ond rydyn ni’n argymell eich bod yn cofrestru cyn i’r cynnig ddod i ben.

Na, dyna fantais darparu ar-lein.

Os cofrestrwch chi ar gyfer gradd feistr lawn nawr, mae’r cynnig wedi’i ariannu’n llawn yn eich cwmpasu waeth faint o amser y mae’n ei gymryd i chi ei gwblhau.

10 Mehefin 2022

No FAQs where found matching your search criteria.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach neu os hoffech sgwrsio ag aelod o dîm MADE Cymru am unrhyw un o’r uchod, cysylltwch â ni.