Wrth ein boddau: Enillwyr Gwobr Dewi Sant 2022!

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Mae pawb yn PCYDDS mor falch o Luca Pagano, Graham Howe, yr Athro Peter Charlton, John Hughes, a Richard Morgan, a enillodd y Wobr Arloesedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg yng Ngwobrau Dewi Sant 2022. Datblygodd y tîm system cymorth anadlol jet wedi’i hargraffu 3D i helpu’r GIG yn y frwydr yn erbyn Covid 19. Fe wnaethant ddatblygu dyfais y gellid ei gweithgynhyrchu’n rhad, yn gyflym ac, ar yr un pryd, sy’n hawdd ei defnyddio tra’n cynnal lefelau perfformiad uchel. Cafodd y ddyfais ei optimeiddio i allu cyflawni swyddogaethau CPAP megis cynnal pwysau PEEP mewn senarios fel ysbytai wedi’u gorlethu lle’r oedd cyflenwad ocsigen yn gyfyngedig.

Gofynnodd Peiriannydd Bio-feddygol Arweiniol yn Nepal a oedd wedi darllen y newyddion am y Venturi a allai’r tîm rannu eu ffeiliau 3D i’w hargraffu yn ei ysbyty yn Pokhara lle’r oedd sefyllfa COVID-19 yn gwaethygu bob munud. Ymatebodd y tîm yn gyflym gan osod cytundeb trwydded ac wedyn trosglwyddo’r holl ddogfennau/ffeiliau technegol a chefnogi’r peirianwyr yn Nepal gydag unrhyw ymholiadau. Cafodd y ddyfais ei chynhyrchu’n llwyddiannus gydag argraffwyr 3D bwrdd gwaith cost isel a’i mabwysiadu i achub bywydau.

Ychwanegodd Graham Howe, Pennaeth Gweithredol Made Cymru: “Mae ennill Gwobr Dewi Sant yn anrhydedd mor gyffrous ac yn foment falch i’r tîm ac mae’n dangos yn glir sut y gall gwaith Ymchwil a Datblygu yn PCYDDS fynd i’r afael â heriau byd-eang hollbwysig. Mae’r prosiect hwn yn dangos byd amlddisgyblaethol Peirianneg a’r hyn y gallwn ei gyflawni pan fyddwn yn gweithio gyda’n gilydd. Fe ddefnyddion ni ein sgiliau peirianneg fel datryswyr problemau creadigol i geisio helpu i ddatrys ein heriau mwyaf.”

Roedd John Hughes yn aelod allweddol o’r tîm ac yn fyfyriwr Meistr yn PCYDDS ar y pryd, yn astudio Peirianneg Chwaraeon Moduro. Dywedodd, “Roeddwn i’n gyfrifol am wneud gwaith modelu rhifiadol aml-gyfnod hanfodol o’r system 3D argraffedig, seiliedig ar jet Venturi. Profwyd ei fod yn perfformio’n well na’r rhan fwyaf o’r dyfeisiau a oedd ar gael am ffracsiwn o’r gost. Roedd yn bod yn rhan o’r tîm yn agoriad llygad. Fe wnes i raddio’n fuan wedyn, ac yn bendant fe helpodd fi i gael fy swydd bresennol fel Aerodynamegydd yn Sabe Fluid Dynamics.”

Mae’r tîm eisoes yn gweithio ar fentrau PCYDDS sy’n hybu ac yn cefnogi’r diwydiant gweithgynhyrchu yng Nghymru. Mae Luca Pagano a Graham Howe yn gweithio ar brosiect MADE Cymru a ariennir gan yr UE tra bod Richard Morgan yn gweithio ar brosiect Cyflymydd Digidol SMART a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Diolch i Ganolfan Dechnoleg TWI (Cymru) a Chanolfan Gweithgynhyrchu Arloesol ac Arbrofol Cymru (CBM) a oedd yn gyfranwyr allweddol i’r fenter hon.