Avanade yn gwahodd MADE Cymru i gymryd rhan mewn podlediad gweithgynhyrchu

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Mae Avanade wedi bod yn gweithio gyda MADE Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar brosiect arloesi diwydiant cymhwysol sy’n defnyddio technolegau Microsoft i ddatgelu atebion ymdrwythol i weithgynhyrchwyr y dyfodol. Yr uchelgais yw helpu gweithgynhyrchwyr (mawr a bach) i archwilio cyfleoedd pellach i ailfeddwl am ffyrdd newydd o weithio, cymhwyso gweithrediadau mwy gwydn a darparu atebion arloesol hyblyg ar gyfer ffatrïoedd y dyfodol. 

Mae Avanade yn cefnogi’r diwydiant gweithgynhyrchu gydag ymgyrch Ailfeddwl am Weithgynhyrchu ac mae wedi creu cyfres o bodlediadau. Gwahoddwyd Graham Howe o MADE Cymru i gymryd rhan yn yr un cyntaf i drafod yr heriau allweddol sy’n wynebu’r byd gweithgynhyrchu heddiw a’r angen i gofleidio technolegau newydd i leihau gwastraff a chynyddu cynhyrchiant.

Y podlediad y mae Graham yn ymddangos ynddo yw’r cyntaf o gyfres o dri ar ddyfodol gweithgynhyrchu sy’n canolbwyntio ar dri maes allweddol; Podlediad 1 – Trawsnewid eich gweithlu a’ch gweithwyr, Podlediad 2 – Gwydnwch, Podlediad 3 – Ystwythder (Arloesi). Gallwch wrando ar y podlediad cyntaf yma:

Podlediad Dyfodol y Diwydiant Gweithgynhyrchu – Pennod 1: Trawsnewid eich gweithlu a’ch gweithle

Dywedodd David Morgan, Arweinydd Marchnata Diwydiant Byd-eang ac Atebion ar gyfer Gweithgynhyrchu yn Avanade “Mae uwchsgilio’r gweithlu yn her allweddol sy’n wynebu gweithgynhyrchwyr, a dim ond drwy ddeialog weithredol a chydweithio parhaus gydag aelodau’r byd academaidd a’r diwydiant ehangach y gallwn roi hwb i weithgynhyrchu yn y DU a’i ddiogelu at y dyfodol – dim ond un enghraifft yw’r podlediad hwn o sut rydym yn gweithio gyda MADE Cymru i gyflawni hyn”.

Dywedodd Graham Howe, “Ni fu erioed yn bwysicach i weithgynhyrchwyr edrych ar ffyrdd o gofleidio technolegau Diwydiant 4.0 i ddatblygu eu prosesau, eu systemau a’u cynhyrchiant. Mae Covid wedi cyflymu’r angen i edrych ar gadwyni cyflenwi a deall hefyd pa rai o’r technolegau newydd fydd yn rhoi’r manteision mwyaf economaidd. Mae MADE Cymru wedi bod yn gweithio gyda gweithgynhyrchwyr o Gymry drwy gynnig cyrsiau mewn Uwchsgilio ar gyfer Diwydiant 4.0 a Rheoli Arloesedd – mae’r rhain yn helpu’r gweithlu i gydnabod pa dechnolegau all gael effaith gadarnhaol ar eu busnesau. Mae gweithio gydag Avanade yn rhoi hwb mawr i’r hyn rydym yn ei gynnig ac roeddwn wrth fy modd o gael cais i gymryd rhan yn y podlediad pwysig hwn.”

Avanade yw prif ddarparwr gwasanaethau digidol a chwmwl arloesol, atebion busnes a phrofiadau trwy ddylunio ar ecosystem Microsoft. Gyda 39,000 o weithwyr proffesiynol mewn 25 o wledydd, nhw yw’r pŵer y tu ôl i Grŵp Busnes Microsoft Accenture, gan helpu cwmnïau i ymgysylltu â chwsmeriaid, grymuso gweithwyr, optimeiddio gweithrediadau a thrawsnewid cynhyrchion, gan drosoli platfform Microsoft. Yn eiddo i Accenture yn bennaf, sefydlwyd Avanade yn 2000 gan Accenture LLP a Microsoft Corporation.

Cyfres o raglenni yw MADE Cymru sydd wedi’u cynllunio i lywio sefydliadau drwy’r rhaglen Diwydiant 4.0 drwy ymchwil a datblygu cydweithredol ac uwchsgilio. Mae wedi’i hariannu’n rhannol/llawn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop/Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Wedi’i ddarparu gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Am gyfnod cyfyngedig, mae cyrsiau Uwchsgilio ar gyfer Diwydiant 4.0 a Rheoli Arloesedd MADE Cymru yn cael eu hariannu’n llawn ar gyfer busnesau cymwys o Gymru. Gellir astudio’r modiwlau ar-lein hyn fel modiwlau bach neu fel Gradd Meistr lawn.