Andrew Scowcroft – siaradwr gwadd arloesedd yr wythnos hon

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Fel arfer, bydd pobl sy’n gyfrifol am arloesi a/neu ddatblygu cynnyrch newydd yn y gweithle angen cefnogaeth gan eraill yn y sefydliad i wireddu’r mentrau hyn.

Gallai’r cymorth hwnnw gynnwys caniatâd yn unig, ond gallai hefyd ofyn am fuddsoddiad ariannol neu newid cymorth o brosiectau eraill. Gallai hyd yn oed herio doethineb confensiynol ar y ffyrdd presennol o weithredu. Felly, mae angen perswadio’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau ac felly mae’r gallu i ddylanwadu ar eraill, yn broffesiynol ac yn foesegol, yn sgìl craidd i bawb sy’n ymwneud â phrosiectau.

Rydym wrth ein bodd yn croesawu Andrew Scowcroft fel siaradwr gwadd yr wythnos hon ar gwrs Rheoli Arloesedd MADE Cymru (a ardystiwyd gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant). Mwynhaodd Andrew yrfa uwch reoli am 21 mlynedd o fewn y GIG ac, yn 1994 perswadiodd ei benaethiaid ar y bryd i ganiatáu iddo sefydlu’r ymgynghoriaeth GIG hunangyllidol gyntaf yn y DU.

Sefydlodd Andrew ei ymgynghoriaeth hyfforddiant rheoli ei hun yn Ne Cymru yn 2001 – ac ers hynny mae wedi darlithio ar amrywiaeth o bynciau rheoli ym Mhrifysgol Caerdydd, Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Swydd Gaerloyw a Henffordd a bellach Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Rhannodd y darlithydd Alan Mumby hanesyn am Andrew, “Ar daith i UDA ddiwedd y nawdegau, roedd Andrew a fi yn westeion rhai ffrindiau yn Southaven, tref fechan yn Mississippi. Un diwrnod yn syth wedi iddo ddychwelyd o’i daith gerdded foreol o amgylch llyn cyfagos, gofynnais iddo sut yr oedd wedi mwynhau ei daith gerdded. Dywedodd fod y daith gerdded yn iawn nes iddo sylwi ar neidr fawr – ‘NEIDR??!!’ Fe wnes i sgrechian, ‘beth wnes di?’ Yn wahanol i fy hysteria fy hun dywedodd ‘.. wel, o bellter nes i roi pryd o dafod iddi ac fe aeth’. Mae’r grefft o berswadio yn rhodd i rai pobl.”

Mae sgwrs Andrew ddydd Mawrth yn dwyn y teitl addas ‘Dylanwadu Proffesiynol, tiwtorial ar Ddylanwadu ar eraill yn y gweithle’.

Dysgwch am ein cyrsiau Rheoli Arloesedd MADE Cymru.

Mae’r newidiadau y mae Arloesi’n eu cael ar strategaeth, strwythur, diwylliant a galluoedd unrhyw gwmni wedi cael cryn sylw. I fusnesau yng Nghymru, dyma’r amser i fynd i’r afael â’n gwaith rheoli arloesedd. Rydym yn cynnig dau opsiwn cwrs hyblyg ac ar-lein (y ddau wedi’u hardystio gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant): · Gwella Busnes gyda Rheoli Arloesedd (Tystysgrif cwrs byr 40 credyd Lefel 7) · Rheoli Arloesedd Rhyngwladol (MSc Lefel 7)

Wedi’u hariannu’n llawn ar gyfer busnesau cymwys.

Llenwch y ffurflen GYSWLLT isod i gael mwy o wybodaeth.

Cyfres o raglenni yw MADE Cymru sydd wedi’u cynllunio i lywio sefydliadau drwy’r rhaglen Diwydiant 4.0 drwy ymchwil a datblygu cydweithredol ac uwchsgilio. Mae wedi’i hariannu’n rhannol/llawn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop/Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Cyflwynir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant