Beth yw MADE Cymru?

Cyfres o dri phrosiect a ariennir gan yr UE a ddarperir gan dîm o arbenigwyr y diwydiant ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yw MADE Cymru.

O gyfleoedd dysgu o bell i ymchwil a datblygu cydweithredol, mae MADE Cymru yma i gynnig popeth y mae gweithgynhyrchwyr yng Nghymru eu hangen i fanteisio'n llawn ar dechnolegau Diwydiant 4.0 a Rheoli Arloesedd - a hynny er mwyn cael effaith economaidd gadarnhaol ar eu busnes.

Ein tair rhaglen:

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Y manteision i chi

Mae ein hamgylchedd dysgu rhithwir yn golygu y gallwch fynychu darlithoedd o unrhyw le, gyda chyfathrebu a chydweithredu rhwng cyfranogwyr y cwrs yn digwydd mewn amser real ar-lein. Ni fydd angen i chi aros nes bydd y rhaglen wedi’i chwblhau cyn cymhwyso’r sgiliau rydych wedi’u dysgu, gallwch eu defnyddio ar unwaith. Gallwch ddewis modiwlau bychain o’r cyrsiau Uwchsgilio ar gyfer Diwydiant 4.0 neu Reoli Arloesedd neu wneud MSc llawn – ac mae pob un wedi’i ardystio gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Amcangyfrifir bod prosiectau cyntaf ein myfyrwyr yn unig werth dros £1m i’w busnesau.

Drwy uwchsgilio gweithwyr drwy un o’n cyrsiau neu drwy weithio gyda’n Tîm Ymchwil ar brosiect Ymchwil a Datblygu, bydd unigolion yn gallu dysgu am y wybodaeth, y technolegau, a’r dulliau a all drawsnewid y ffordd maen nhw’n gweithio o ddydd i ddydd.

Mae gan fyfyrwyr a busnesau fynediad at adnoddau ar-lein helaeth sydd werth dros £800,000, gan gynnwys llyfrau, cyfnodolion a chronfeydd data sy’n benodol i’r diwydiant. Yn ogystal â hyn, mae gwerth dros £4m o offer gweithgynhyrchu uwch arloesol y gall cwmnïau elwa ohonynt.

Gyda mynediad at gyfleusterau o’r radd flaenaf, caiff cyfranogwyr y cyfle prin i ddysgu am dechnolegau uwch a’u defnyddio cyn iddynt fentro unrhyw fuddsoddiad personol mewn peiriannau neu brosesau.

Yn ogystal â chael mynediad i’r technolegau uwch hyn, bydd y cwmnïau sy’n cymryd rhan yn cael arweiniad gan ein tîm arbenigol drwy’r holl broses ymchwil a datblygu er mwyn cael effaith gadarnhaol ar eich elw net.

Mae gwerth ein prosiectau Ymchwil a Datblygu cydweithredol cyntaf eisoes yn fwy na £150,000, gyda gwerth yr effaith a ragwelir i’r cwmnïau bellach dros £5m

Mae gan ein holl academyddion a’n hymchwilwyr brofiad cadarn yn y diwydiant, rhywbeth sy’n amlwg yn yr addysgu yn ogystal â’r prosiectau cydweithredol. Byddwn yn gweithio gyda chi i archwilio sut y gallai technolegau uwch, deunyddiau, offer a thechnegau gael y gorau o’ch cynhyrchion a chynyddu effeithlonrwydd yn eich prosesau gweithgynhyrchu.

Rhyngddynt, mae gan dîm MADE Cymru dros 150 mlynedd o brofiad yn y diwydiant gweithgynhyrchu.

Gall gweithio gyda MADE Cymru yn agor cyfleoedd i gyfathrebu a chydweithio â rhwydwaith eang o weithgynhyrchwyr yng Nghymru a thu hwnt. Bydd ein cwrs Rheoli Arloesedd Rhyngwladol yn eich cyflwyno i arbenigwyr arloesi o bob cwr o’r byd, gan eich galluogi i ddarganfod persbectif gwirioneddol fyd-eang ar weithgynhyrchu ac arloesi.

Rydym yn cydweithio â dros 20 o randdeiliaid allanol ledled Cymru ac wedi croesawu arbenigwyr arloesi gwadd o 9 gwlad wahanol. Hefyd, rydym yn ymgysylltu’n gyson â thros 250 o wahanol sefydliadau gweithgynhyrchu yng Nghymru.

Byddwch yn rhan o ddyfodol Cymru

Er mwyn i economi Cymru ffynnu, mae’n hanfodol bod ein gweithgynhyrchwyr yn gyfarwydd iawn â sut i ddefnyddio’r technolegau aflonyddgar diweddaraf. Cysylltwch heddiw i gael gwybod sut y gall MADE Cymru eich helpu chi a’ch gweithlu i lywio heriau a chyfleoedd Diwydiant 4.0.